ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုင္းထီႏွင့္စင္ကာပူထီးမ်ား ကံစမ္းျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ျငိစြန္းေၾကာင္း ျမန္မာနုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွေျပာျပီ - YATHAZONE

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုင္းထီႏွင့္စင္ကာပူထီးမ်ား ကံစမ္းျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ျငိစြန္းေၾကာင္း ျမန္မာနုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွေျပာျပီ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုင္းထီႏွင့္စင္ကာပူထီးမ်ား ကံစမ္းျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ျငစြန္းေၾကာင္း ျမန္မာနုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွေျပာျပီ
News

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုင္းထီႏွင့္စင္ကာပူထီးမ်ား ကံစမ္းျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ျငိစြန္းေၾကာင္း ျမန္မာနုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွေျပာျပီ

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ထိုင္းထီႏွင့္ စကၤာပူထီမ်ားကို ေရာင္းခ်ၾကသည္ကို လူမႈကြန္ယက္ေပၚတြင္ မၾကာခဏေတြ႕လာရပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားထီမ်ားကို ကံစမ္းကစားျခင္းသည္ ဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မိ ေနသည္ကို သတိျပဳမိေစရန္ တင္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုင္းထီ၊ စကၤာပူထီ အစရွိသည့္ အျခားႏိုင္ငံမွထီထိုးျခင္း၏ သေဘာသဘာဝသည္ အဆိုပါႏိုင္ငံထုတ္ ထီလက္မွတ္မ်ားကို ဝယ္ယူၿပီး ထီေပါက္ မေပါက္ ကံစမ္းကစားျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေအာင္ဘာေလ ထီႏွင့္အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ ထီေပါက္လွ်င္ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထီမေပါက္လွ်င္ ထီလက္မွတ္ဝယ္ယူခဲ့သည့္ ေငြေၾကးဆုံးရႈံးမည္ျဖစ္သည္။

ေလာင္းကစားဥပေဒ ပုဒ္မ ၂(က) အရ ေလာင္းကစားျခင္းဆိုသည္မွာ ကံစမ္းကစားျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ ကစားျခင္းတစ္ခုခုတြင္ အေကာက္အစားယူသည္ျဖစ္ေစ၊ မယူသည္ျဖစ္ေစ ေငြေၾကးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးကဲ့သို႔ တန္ဖိုးရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးအျဖစ္ လႊဲေျပာင္းသတ္မွတ္ရန္ သေဘာတူၿပီးျဖစ္ေသာ ပစၥည္း တစ္စုံတစ္ရာအတြက္လည္းေကာင္း ေလာင္းကစားျပဳျခင္းကို ဆိုသည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းထီ၊ စကၤာပူထီ အစရွိသည့္ အျခားႏိုင္ငံမွထီထိုးျခင္းသည္ ကံစမ္းကစားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေလာင္းကစားဥပေဒ ပုဒ္မ ၂(က) တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ ေလာင္းကစားျခင္း အဓိပၸါယ္အတြင္း အက်ဳံးဝင္ၿပီး ဥပေဒကိုေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရာေရာက္သည္။

ထီဆိုသည္ကို ေလာင္းကစားဥပေဒ ပုဒ္မ-၂(ည) အရ ထီဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ႀကီးမႉးဖြင့္လွစ္ေသာ ေအာင္ဘာေလထီကိုဆိုသည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာက ေရာင္းခ်သည့္ ေအာင္ဘာေလထီမ်ားသည္သာ တရားဝင္ ေရာင္း၊ ဝယ္ၿပီး ထီထိုးကံစမ္းခြင့္ရွိပါသည္။ အျခားႏိုင္ငံမွ ထီလက္မွတ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရာင္း၊ ဝယ္ၿပီး ထီထိုးကံစမ္းခြင့္ မရွိပါ။

ထိုင္းထီ၊ စကၤာပူထီ ေရာင္းခ်သူသည္ ပုဒ္မ-၁၁(က) အရ ထီ (သို႔မဟုတ္)ထီကဲ့သို႔ေသာ အျခားကံစမ္း ကစားနည္းတစ္ခုခုကို စီမံခန႔္ခြဲျခင္း၊ ေလာင္းေၾကးလက္ခံျခင္း၊ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ရယူျခင္း ဆိုသည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို က်ဴးလြန္ရာေရာက္ပါသည္။ ထိုသို႔ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္လွ်င္ ေလာင္ကစားစားဥပေဒပုဒ္မ-၁၈(က)အရ

အနည္းဆုံးတစ္ႏွစ္မွ အမ်ားဆုံးသုံးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ အနည္းဆုံး က်ပ္ တစ္သိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ငါးသိန္းအထိ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ျပစ္မႈႏွင့္အက်ဳံးဝင္ေသာ သက္ေသခံ ပစၥည္းႏွင့္ေငြကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။

ေလာင္းကစားဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၂ အရ မည္သူမွ် ပုဒ္မ-၁၁ ပါ ကစားနည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပါဝင္ ေလာင္းကစားျခင္း မျပဳရဟု တားျမစ္ထားပါသည္။ ထိုသို႔ေလာင္းကစားနည္းတစ္ခုခုကို ပါဝင္ကစားလွ်င္ ေလာင္းကစားဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၉(က)အရ အနည္းဆုံးေျခာက္လမွ အမ်ားဆုံးတစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည့္ အျပင္ အနည္းဆုံး က်ပ္ငါးေသာင္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္တစ္သိန္းအထိ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ျပစ္မႈႏွင့္အက်ဳံးဝင္ေသာ သက္ေသခံပစၥည္းႏွင့္ေငြကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေလာင္းကစားဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ထိုင္းထီ၊ စကၤာပူထီ အစရွိသည့္ အျခားႏိုင္ငံ မွထီမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝယ္ယူထီထိုးျခင္း ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပလုပ္ပါက ေလာင္းကစားဥပေဒႏွင့္ ညိစြန္းေနၿပီး အေရးယူဖမ္းဆီးခံရႏိုင္ပါေၾကာင္း ဗဟုသုတရရွိေစရန္ ေရးသားေဖာ္ျပ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Crd

Unicode

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထိုင်းထီနှင့်စင်ကာပူထီးများ ကံစမ်းခြင်းသည် ဥပဒေနှင့်ငြစွန်းကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှပြောပြီ

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် ထိုင်းထီနှင့် စင်္ကာပူထီများကို ရောင်းချကြသည်ကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် မကြာခဏတွေ့လာရပါသည်။ နိုင်ငံခြားထီများကို ကံစမ်းကစားခြင်းသည် ဥပဒေကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်မိ နေသည်ကို သတိပြုမိစေရန် တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ထိုင်းထီ၊ စင်္ကာပူထီ အစရှိသည့် အခြားနိုင်ငံမှထီထိုးခြင်း၏ သဘောသဘာဝသည် အဆိုပါနိုင်ငံထုတ် ထီလက်မှတ်များကို ဝယ်ယူပြီး ထီပေါက် မပေါက် ကံစမ်းကစားခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အောင်ဘာလေ ထီနှင့်အလားတူပင်ဖြစ်သည်။ ထီပေါက်လျှင် ငွေကြေးအမြောက်အများရရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထီမပေါက်လျှင် ထီလက်မှတ်ဝယ်ယူခဲ့သည့် ငွေကြေးဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်။

လောင်းကစားဥပဒေ ပုဒ်မ ၂(က) အရ လောင်းကစားခြင်းဆိုသည်မှာ ကံစမ်းကစားခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှု ကစားခြင်းတစ်ခုခုတွင် အကောက်အစားယူသည်ဖြစ်စေ၊ မယူသည်ဖြစ်စေ ငွေကြေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ငွေကြေးကဲ့သို့ တန်ဖိုးရှိသော သို့မဟုတ် ငွေကြေးတန်ဖိုးအဖြစ် လွှဲပြောင်းသတ်မှတ်ရန် သဘောတူပြီးဖြစ်သော ပစ္စည်း တစ်စုံတစ်ရာအတွက်လည်းကောင်း လောင်းကစားပြုခြင်းကို ဆိုသည်ဟု ပြဌာန်းထားသည်။

ထို့ကြောင့် ထိုင်းထီ၊ စင်္ကာပူထီ အစရှိသည့် အခြားနိုင်ငံမှထီထိုးခြင်းသည် ကံစမ်းကစားခြင်းဖြစ်သဖြင့် လောင်းကစားဥပဒေ ပုဒ်မ ၂(က) တွင် ပြဌာန်းထားသည့် လောင်းကစားခြင်း အဓိပ္ပါယ်အတွင်း အကျုံးဝင်ပြီး ဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရာရောက်သည်။

ထီဆိုသည်ကို လောင်းကစားဥပဒေ ပုဒ်မ-၂(ည) အရ ထီဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနက ကြီးမှူးဖွင့်လှစ်သော အောင်ဘာလေထီကိုဆိုသည်ဟု ပြဌာန်းထားသည်။

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာက ရောင်းချသည့် အောင်ဘာလေထီများသည်သာ တရားဝင် ရောင်း၊ ဝယ်ပြီး ထီထိုးကံစမ်းခွင့်ရှိပါသည်။ အခြားနိုင်ငံမှ ထီလက်မှတ်များကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရောင်း၊ ဝယ်ပြီး ထီထိုးကံစမ်းခွင့် မရှိပါ။

ထိုင်းထီ၊ စင်္ကာပူထီ ရောင်းချသူသည် ပုဒ်မ-၁၁(က) အရ ထီ (သို့မဟုတ်)ထီကဲ့သို့သော အခြားကံစမ်း ကစားနည်းတစ်ခုခုကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ လောင်းကြေးလက်ခံခြင်း၊ ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ရယူခြင်း ဆိုသည့် တားမြစ်ချက်များကို ကျူးလွန်ရာရောက်ပါသည်။ ထိုသို့ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်လျှင် လောင်ကစားစားဥပဒေပုဒ်မ-၁၈(က)အရ

အနည်းဆုံးတစ်နှစ်မှ အများဆုံးသုံးနှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် အနည်းဆုံး ကျပ် တစ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် ပြစ်မှုနှင့်အကျုံးဝင်သော သက်သေခံ ပစ္စည်းနှင့်ငွေကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။

လောင်းကစားဥပဒေ ပုဒ်မ-၁၂ အရ မည်သူမျှ ပုဒ်မ-၁၁ ပါ ကစားနည်းတစ်မျိုးမျိုးတွင် ပါဝင် လောင်းကစားခြင်း မပြုရဟု တားမြစ်ထားပါသည်။ ထိုသို့လောင်းကစားနည်းတစ်ခုခုကို ပါဝင်ကစားလျှင် လောင်းကစားဥပဒေ ပုဒ်မ-၁၉(က)အရ အနည်းဆုံးခြောက်လမှ အများဆုံးတစ်နှစ်အထိ ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ရမည့် အပြင် အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးသောင်းမှ အများဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းအထိ ငွေဒဏ်လည်းချမှတ် နိုင်သည်။ ထို့ပြင် ပြစ်မှုနှင့်အကျုံးဝင်သော သက်သေခံပစ္စည်းနှင့်ငွေကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်း ခံရမည်ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် လောင်းကစားဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များအရ ထိုင်းထီ၊ စင်္ကာပူထီ အစရှိသည့် အခြားနိုင်ငံ မှထီများကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရောင်းချခြင်း၊ ဝယ်ယူထီထိုးခြင်း ပြုလုပ်ခွင့်မရှိပါကြောင်းနှင့် ပြလုပ်ပါက လောင်းကစားဥပဒေနှင့် ညိစွန်းနေပြီး အရေးယူဖမ်းဆီးခံရနိုင်ပါကြောင်း ဗဟုသုတရရှိစေရန် ရေးသားဖော်ပြ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Crd

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News
န်ဴကလီးယား ေဘးဒုကၡဆိုးနဲ႔ အခ်ိန္မေ႐ြး ႀကဳံရမယ့္အႏၲရာယ္ အႀကီးအက်ယ္ ရွိေနတယ္လို႔ ကုလအႀကီးအကဲ သတိေပး

န်ဴကလီးယား ေဘးဒုကၡဆိုးနဲ႔ အခ်ိန္မေ႐ြး ႀကဳံရမယ့္အႏၲရာယ္ အႀကီးအက်ယ္ ရွိေနတယ္လို႔ ကုလအႀကီးအကဲ သတိေပး ကမာၻႀကီးမွာ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ န်ဴကလီးယား ေဘးဒုကၡဆိုးနဲ႔ အခ်ိန္မေ႐ြး ႀကဳံရမယ့္ အႏၲရာယ္ အႀကီးအက်ယ္ ရွိေနတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ အႀကီးအကဲက သတိေပး လိုက္ပါတယ္။ န်ဴကလီးယားလက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရး စာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ ပိုမိုခိုင္မာတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ကမာၻ႔ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ အသီးသီးကို အန္တိုရီယို ဂူးတားရက္ရွ္က နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပေနတဲ့ န်ဴကလီးယားလက္နက္ မျပန႔္ပြားေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ညီလာခံကတဆင့္ ၾသဂုတ္လ ၁ရက္၊ မေန႔က တိုက္တြန္း ေျပာဆိုလိုက္တာပါ။ န်ဴကလီးယားလက္နက္ မျပန႔္ပြားေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ …

News
အေမရိက၏ ဒ႐ုန္းျဖင့္တိုက္ခိုက္မႈတြင္ အယ္လ္ကိုင္းဒါးေခါင္းေဆာင္ ဇဝါဟီရီ ေသဆုံး

အေမရိက၏ ဒ႐ုန္းျဖင့္တိုက္ခိုက္မႈတြင္ အယ္လ္ကိုင္းဒါးေခါင္းေဆာင္ ဇဝါဟီရီ ေသဆုံး အယ္လ္ကိုင္းဒါး ေခါင္းေဆာင္ အိုင္မန္ အယ္-ဇာဝါဟီရီသည္ အေမရိကန္၏ ဒ႐ုန္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခုတြင္ ေသဆုံးသြားၿပီ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း သမၼတဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္က တနလၤာေန႔တြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္မွေန၍ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားလိုက္သည္။ ” ဆယ္စုႏွစ္ေတြနဲ႔ ခ်ီၿပီး သူဟာ အေမရိကန္ေတြကို တိုက္ခိုက္မႈေတြမွာ ေနာက္ကြယ္ကေန ႀကိဳးကိုင္ခဲ့တဲ့သူ ျဖစ္တယ္” ဟု ဘိုင္ဒန္က ဩဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔က ေျပာကာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က ယူအက္စ္အက္စ္ကိုးလ္ တိုက္ခံရမႈႏွင့္ ကင္ညာနဲ႔ တန္ဇနီးယားရွိ ယူအက္စ္သံ႐ုံးမ်ား ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ဗုံးျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားကို ၫႊန္းဆိုသြားခဲ့သည္။ ဇဝါဟီရီသည္ အာဖဂန္ႏိုင္ငံ ကဘူးလ္ၿမိဳ႕လယ္က ေနအိမ္တစ္ခုမွာ တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း …

News
ဂူအတြင္းသုံးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ တရားအားထုတ္ခဲ့သည့္မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္

ဂူအတြင္းသုံးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ တရားအားထုတ္ခဲ့သည့္မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ ဉာဏသံဝရ သည္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မိုင္းၾကတ္ဂူတြင္ သုံးႏွစ္၊ သုံးလ၊ သုံးရက္ အဓိဌာန္ဂူေအာင္း တရားက်င့္ႀကံျခင္း ေအာင္ျမင္၍ ယေန႔ ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဂူအတြင္းမွ ျပန္လည္ထြက္ရွိလာခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးအား ရဟန္းရွင္လူ တေသာင္းေက်ာ္က ႀကိဳတင္၍ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးမွ မိုင္းၾကတ္ဂူတြင္ ၅ ရက္တာ ဖူးေမွ်ာ္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္ကာ မိုင္းၾကတ္လႈိဏ္ဂူထဲတြင္ သုံးႏွစ္၊ သုံးလ၊ သုံးရက္ အဓိဌာန္ဂူေအာင္းတရားက်င့္ႀကံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မိုင္းၾကတ္ဂူအတြင္း သုံးႏွစ္သုံးလသုံးရက္ တရားက်င့္ႀကံခဲ့သည့္ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ ဂူအတြင္းမွ ျပန္လည္ႂကြခ်ီလာၿပီး အပူေဇာ္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ …