အိမ္္ေထာင္ဖက္ေကာင္း ဟုတ္မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ တြက္ၾကည့္မယ္္ - YATHAZONE

အိမ္္ေထာင္ဖက္ေကာင္း ဟုတ္မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ တြက္ၾကည့္မယ္္

အိမ္္ေထာင္ဖက္ေကာင္း ဟုတ္မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ တြက္ၾကည့္မယ္္
ေဗဒင္

အိမ္္ေထာင္ဖက္ေကာင္း ဟုတ္မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ တြက္ၾကည့္မယ္္

မန္မာ့႐ိုးရာ မဟာဘုတ္္ ေဗဒင္ပညာမွအိမ္ေထာင္ေရး အေဟာမ်ား

အကုန္မမွန္ပါ လူ ၁၀၀ မွာ ၈၀% ျဖစ္ၾကရတတ္တယ္္လို႔ ဆိိုလိုရင္းသာျဖစ္ပါတယ္

တြက္နည္း” မိိမိ၏ ျမန္မာေမြးခုႏွစ္ကို ၇ ျဖင့္ စား၍ အႂကြင္း ၁ ရေသာ ေယာက်ၤားေလးျဖစ္ပါက အႂကြင္း ၁(က်ား)ဆိုေသာ အေဟာ မိိန္းကေလးဆိုပါက အႂကြင္း ၁ (မ) ဆိုတဲ့ အေဟာကိုဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

အႂကြင္း ၁ (က်ား)

အႂကြင္း ၁ ရရွိေသာ ေယာက်ၤားေလးမ်ားသည္။ မ်ားသာအားျဖင့္ အိိမ္ေထာင္တစ္ဆက္ထဲ က်တတ္ၾကပါတယ္။ မိိမိဘက္က အိမ္ေထာင္ဘက္အေပၚကိို သည္းခံ၍ ေပါင္းသင္းေပမယ့္ အိိမ္ေထာက္ဘက္က မိမိိအေပၚကို ၾကပ္ၾကပ္မေကာင္းလွ်င္ေတာ့ ေနာက္အိမ္ေထာင္ ၂ ဆက္ ၃ ဆက္ထပ္ျပဳဖို႔ အတြက္ ဝန္မေလ့ၾကသူမ်ားလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အႂကြင္း ၁ ( မ )

၁ ႂကြင္းသမား မိန္းကေလးမ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ မ်ားေသာ အားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရးကံေကာင္းတတ္ၾကပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ကတည္ၿငိမ္သူ အိမ္ေထာင္ေရးကိုအေလးထားသူ ဘာသာေရးကိုင္းရႈိင္းတတ္သူျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ သစၥာရွိရွိ ေပါင္းသင္းရင္ျဖင့္ အိိမ္ေထာင္တစ္ဆက္ထဲနဲ႔ သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုကို ႐ိုးေျမက် တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါတယ္။

အႂကြင္း ၂ ( က်ား )

အႂကြြင္း ၂ ရေသာ ေယာက်ၤားေလးအမ်ားစုဟာ မိမိထက္ အစက္ငယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳရတတ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ငယ္သူနဲ႔ က်ခဲ့လွ်င္ အိမ္ေထာင္ေရး ထိမ္းသိမ္းႏိုင္ပါေစ အိမ္ေထာင္ဆက္မ်ားရတတ္ပါတယ္ အကယ္၍ မိမိထက္ အသက္ႀကီးသူနဲ႔ က်ခဲ့လွ်င္ေတာ့ အိမ္ေထာင္တဆက္တည္းနဲ႔ ၿပီးသြားရတတ္ပါတယ္။

အႂကြင္္း ၂ ( မ )

အႂကြင္း ၂ ရရွိေသာ မိန္းကေလးအမ်ားစုကေတာ့ မရည္႐ြယ္ မေမွ်ာ္လင့္ထားပဲ ႐ုတ္တရက္ အိမ္ေထာင္က်ရတတ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ က်ၿပီးခဲ့လွ်င္လည္း အိမ္ေထာင္ေရး ေရရွည္ ၿမဲႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ခဲရင္းတတ္ၾကပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရကိုအထူးဂ႐ုျပဳ၍ ေခါင္းေအးေအးထားစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။

အႂကြင္း ၃ ( က်ား )

အႂကြင္း ၃ ရရွိေသာ ေယာက်ၤားေလးမ်ားအေနနဲ႔ မ်ားေသာအားျဖင့္္ အိိမ္ေထာင္ဘက္အေပၚကို သစၥာရွိတတ္ၾကသူေတြပါ အငယ္အေႏွာင္းမထားတတ္ၾကပဲ အိမ္ေထာင္တစ္ခုကို လြယ္လြယ္နဲ႔ မၿပိဳကြဲခ်င္ၾကသူေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ မိမိိဘက္က ေကာင္းေသာ္လည္းမိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ဘက္ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမၿမဲတတ္ၾကသူေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အႂကြင္း ၃ ( မ )

အႂကြင္း ၃ ရရွိေသာ မိိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာ းျဖင့္ မိမိနဲ႔ သေဘာထားျခင္း လုံးဝ ကြဲလြဲတဲ့ အမ်ိဳးသားမ်ားနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳရတတ္ပါတယ္ ကိုယ္က ၃ ဆို သူက ၄ လုပ္တတ္သူမ်ားနဲ႔ နီးစပ္ရတတ္ပါတယ္

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တာနဲ႔ တက်က္က်က္ ပုံစံမ်ိဳၚျဖစ္ရတတ္ပါတယ္ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေအးေအးထား၍ သတိျပဳဆင္ျခင္ စဥ္းစားေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။

အႂကြင္း၄ ( က်ား )

အႂကြင္း ၄ ရရွိိေသာ ေယာက်ၤားေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ကံေကာင္းၾကပါတယ္ အိိမ္ေထာင္ဘက္ဇနီးေကာင္းနဲ႔ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းရတတ္ပါတယ္

သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ခါ မိန္းမက ေအးလြန္းလို႔ စိတ္ကုန္စရာေတြ ပါ ေပၚလာရတတ္ပါတယ္ မိမိသေဘာအႀကိဳက္ေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္ဘက္ေကာင္းနဲ႔ နီးစပ္ရတတ္ပါတယ္။

အႂကြင္း ၄ ( မ )

အႂကြင္း ၄ ရရွိေသာ မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္္အလွအပခုံမင္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရတတ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္ေရး သိတတ္နားလည္းေသာ ေယာက်ၤားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္တစ္ဆက္ထဲပါ။

အႂကြင္း ၅ ( က်ား )

အႂကြင္း ၅ ရရွိေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခ်စ္တာက တစ္ေယာက္ ညာတာကတစ္ေယာက္ျဖစ္ရတတ္ၿပီး အေနနီးစပ္သူမ်ားနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ရတတ္ပါတယ္။

အႂကြင္း ၅ ( မ )

အႂကြင္း ၅ ရရွိေသာ မိိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိထက္အစစအရာအရာရာ ျမင့္မားသာလြန္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားနဲ႔ အိိမ္ေထာင္ျပဳရတတ္ပါတယ္။

မိမိဘက္က လိမၼာပါးနပ္ရင္ လိမၼာ ပါးနပ္သလို သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ေရး တစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အႂကြင္း ၆ ( က်ား )

အႂကြင္း ၆ရရွိေသာ ေယာက်ၤားေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မ်က္နခ်င္ဆို္င္မရတဲ့ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ိဳးနဲ႔ နီးစပ္ရတတ္ပါတယ္ သို႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္ေရးက အနည္းဆုံး ၂ ဆက္က်ရတတ္ပါတယ္။

အႂကြင္း ၆ ( မ )

အႂကြင္း ၆ရရွိေသာ မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိထက္အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ရတတ္ပါတယ္။ အသက္ႀကီးတဲ့ သူနဲ႔ ရခဲ့ရင္ အိမ္ေထာင္တစ္ဆက္ထဲ နဲ႔ ၿမဲရတတ္ၿပီး ငယ္တဲ့သူနဲ႔ ရရွိခဲ့ရင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္ဆက္မ်ားရတတ္ပါတယ္။

အႂကြင္း ၀ ( က်ား )

အႂကြင္း ၀ ရရွိေသာ ေယာက်ၤားေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာ အားျဖင့္အမ်ိဳးေကာင္းသမီးမ်ားနဲ႔ အိ္မ္ေထာင္ျပဳရတတ္ၿပီး မိမိကိုခ်စ္လြန္းလို႔ သဝန္တိုမႈေတြေတာ့ ခံရတတ္ပါတယ္ ဒါကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္တယ္ထင္ၿပီး အိမါေထာင္ေရးမသာယာမႈမ်ားႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါတယ္ သတိထားေပးပါ။

အႂကြင္း ၀ ( မ )

အႂကြင္း ၀ ရရွိေသာ မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ ၂ ဆက္က်ရတတ္ပါတယ္ သို႔ေသာ္ မိမိအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္ ပထမအိိမ္ေထာင္ အေပၚကို လိမၼာပါးနပ္စြား ေပါင္းသင္းႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္တဆက္ထဲနဲ႔ မိမိကို အရမ္းခ်စ္တဲ့ ခင္ပြန္းေကာင္းတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အထက္ပါ ေဟာခ်က္မ်ားတင္ျပေပးခ်င္းျဖင့္ အိိမ္ေထာင္မျပဳရေသးေသာ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ားအေနျဖင့္ သတိျပဳသင့္တာ ျပဳလို႔ရၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္္ စဥ္းစားသင့္တာ ႀကိဳတင္၍ သိိရရွိရေလေအာင္ ေမတၱာျဖင့္ တင္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

၇ လပိုင်းအတွက် ခုပြောပြပေးထားတဲ့ ယတြာလေးကို သေသေချာချာလိုက်လုပ်ကြပါ
ေဗဒင္
၇ လပိုင်းအတွက် ခုပြောပြပေးထားတဲ့ ယတြာလေးကို သေသေချာချာလိုက်လုပ်ကြပါ

၇ လပိုင်းအတွက် ခုပြောပြပေးထားတဲ့ ယတြာလေးကို သေသေချာချာလိုက်လုပ်ကြပါ လုပ်ငန်းစီးပွား၊ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခက်အခဲ ငွေကြေးကံအညံ့ လာဘ်မရွှင်မှု ငွေကြေး လာဘ်တိတ်မှုတို့ကို သိသိသာသာ သက်သာစေပီး ငွေကြေး အခက်အခဲများ ပြေလည်ခြင်း ငွေကြေး ကံကောင်းခြင်း လာဘ်လာဘပေါများခြင်း လာဘ်ပွင့်ခြင်း အကျိုးအားကောင်းစေပါလိမ့်မယ်။ ယတြာအတွက်လိုအပ်တာက လိမ္မော်သီး ၃ လုံး (လိ ၄ မ္မော် ၅) လဘ္ခက်ရည်ကြမ်း တစ်ခွက် (လ ၄ ဘ္ခက် ၅) လိမ္မော်သီး ၃ လုံးကို လင်ဗန်း (လင် ၄ ဗန်း ၅) တစ်ဗန်း ထဲထည့်ပီး မိမိနေအိမ် ဘုရားကျောင်းဆောင်မှာ ကပ်လှူပေးပါ… လင်ဗန်းက …

ဒါကို သတိတရနဲ႔စေနေန႔တိုင္းလုပ္ေဆာင္ေပးလွ်င္ အေႂကြးျမန္ျမန္ေၾက၍ေငြဝင္လာဘ္ပြင့္ေစသည္…
ေဗဒင္
ဒါကို သတိတရနဲ႔စေနေန႔တိုင္းလုပ္ေဆာင္ေပးလွ်င္ အေႂကြးျမန္ျမန္ေၾက၍ေငြဝင္လာဘ္ပြင့္ေစသည္…

ဒါကို သတိတရနဲ႔စေနေန႔တိုင္းလုပ္ေဆာင္ေပးလွ်င္ အေႂကြးျမန္ျမန္ေၾက၍ေငြဝင္လာဘ္ပြင့္ေစသည္… စေနေန႔တိုင္းလုပ္လွ်င္ အေႂကြးေၾက ေငြဝင္လာဘ္ပြင့္ေစပါတယ္။ (Zawgyi Code ျဖင့္ ဖတ္မရသူမ်ားအတြက္ ေအာက္တြင္ ယူနီကုဒ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားရွိပါသည္) ရက္တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ စေနေန႔ က်ေရာက္သည့္ ေန႔တြင္ ေျခသည္းလက္သည္းညွပ္ျခင္း၊ ဆံပင္ညွပ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေခါင္းေလွ်ာ္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳလုပ္၍ ေရခ်ိဳးကာသန႔္စင္ျခင္း …၊ အိမ္အတြင္းရွိအမိႈက္သရိုက္မ်ား သန႔္ရွင္းစြန႔္ပစ္လိုက္ျခင္း၊ အိမ္ထမင္းစားခန္း သီးသန႔္ရွိလွ်င္ ထိုအခန္းအတြင္းကို သန႔္ရွင္းေရးျပဳလုပ္ပါ။ မိသားစုေပ်ာ္႐ႊင္ရယ္ေမာေစသည့္ ဓါတ္ပုံမ်ား၊ က်က္သေရရွိၿပီး လွပေသာပန္းပုံမ်ားကို တပ္ဆင္ထားလွ်င္ အင္မတန္ စီးပြားတက္ လာဘ္႐ႊင္ေစပါတယ္ …။ ပိုက္ဆံ 1000ျဖစ္ေစ 10000ျဖစ္ေစ ပံသကူပစ္လႉျခင္း၊ သံဃာေတာ္ဘုန္းႀကီး သူေတာ္စင္မ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို မိမိတတ္စြမ္းနိုင္သေ႐ြ႕ ပုတီးမ်ား လႉဒါန္းေပးရျခင္း၊ …

ေဗဒင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂါတ္ေဟာကိန္း – (ဆရာ လင္းညိဳ႕တာရာ)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂါတ္ေဟာကိန္း – (ဆရာ လင္းညိဳ႕တာရာ) ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လာလာေမးၾကတယ္ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း ေဟာကိန္းေတြ ေဟာခ်က္ေတြ ဘာမွမေျပာခ်င္တာနဲ႔ ၿငိမ္ေနခဲ့တာပါ ဒါေပမယ့္ ယုံၾကည္သူမ်ားက သိခ်င္တယ္ တစ္ကဲကဲ မို႔ ေဟာကိန္းအခ်ိဳ႕ ထုတ္ျပပါရေစ …. ၁. ကိုဗစ္ေရာဂါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အနည္းဆုံး လူတစ္ေသာင္းဝန္းက်င္ေလာက္ ကူးစက္သြားပါလိမ့္အုန္းမည္။ ၂. ပိတ္ပင္ထားေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ထပ္မံေတြ႕ ရွိရတတ္ၿပီး စီးပြားေရးကပ္ဆိုက္တတ္ပါလိမ့္မည္။ ၃. ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား အားလုံးပိတ္ပင္ခံရၿပီး ကိုဗစ္ေရာဂါအျပင္ အျခားစိတ္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၂၁ အတြင္း စိတ္က်သူမ်ား ၊ သတ္ေသသူမ်ား ၊ အေႂကြးၿမီးမ်ားျဖင့္ ဒုကၡေရာက္သူမ်ား ေပါမ်ားလာတတ္သည္။ ၄. ကိုဗစ္အေျခအေနသည္ ၁၁ …