2021ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၃-ခုႏွစ္၊ မႏၱေလး မဟာသၾကၤန္စာ ေဟာစာတမ္းႀကီး - YATHAZONE

2021ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၃-ခုႏွစ္၊ မႏၱေလး မဟာသၾကၤန္စာ ေဟာစာတမ္းႀကီး

2021ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၃-ခုႏွစ္၊ မႏၱေလး မဟာသၾကၤန္စာ ေဟာစာတမ္းႀကီး
ေဗဒင္

2021ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၃-ခုႏွစ္၊ မႏၱေလး မဟာသၾကၤန္စာ ေဟာစာတမ္းႀကီး

၁၃၈၃-ခုႏွစ္၊သၾကၤန္စာ ေဟာစာတမ္းႀကီး

ေဇယ်တု ျမန္မာသကၠရာဇ္၁၃၈၂ခုႏွစ္၊ ေႏွာင္းတခူးလၦန္း၃ရက္၊ခရစ္ႏွစ္2021 ၊ဧၿပီလ(14)ရက္(၊ဗုဒၶဟူးေန႔) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္နံနက္ ၅နာရီ၄၆မိနစ္၅၅စကၠန္.အခ်ိန္တြင္ မဟာသၾကၤန္က်ပါသည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္၁၃၈၂ႏွစ္ခုႏွစ္၊ေႏွာင္တစ္ခုလဆန္း(ႏွစ္ခုႏွစ္၊ေႏွာင္တစ္ခုလဆန္း(၄)ရက္၊ခရစ္ႏွစ္2021၊ဧၿပီလ(15)ရက္( ၾကာသပေတးေန႔)သည္မဟာသၾကၤန္ (အၾကတ္ရက္)ျဖစ္သည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္၁၃၈၂ခုႏွစ္၊ ေႏွာင္းတခူးလၦန္း၅ရက္၊ခရစ္ႏွစ္2021 ၊ဧၿပီလ(16)ရက္၊​(ေသာၾကာေန႔)နံနက္ ၉နာရီ၅၁မိနစ္၃၆စကၠန္႔တြင္မဟာသၾကၤန္တက္ပါသည္။

ထိုေၾကာင္ျမန္မာသကၠရာဇ္၁၃၈၃ခုႏွစ္၊ဦးတခူးလၦန္းခုႏွစ္၊ဦးတခူးလၦန္း(၆)ခရစ္ႏွစ္2021၊ဧၿပီးလ(17) ရက္၊စေနေန႔သည္ ႏွစ္ဆန္း(၁)ရက္ေန႔ျဖစ္၊ေကာဇာသကၠရာဇ္၁၃၈၃-ခုႏွစ္ လက္ထက္ရက္မရိွ၍ ….

ဗုဒၶဘာသာ၊သာသနာေတာ္ ဝန္ထမ္း ရဟန္းအ႐ွင္ျမတ္တို႔မွာ ျမန္မာသကၠရာဇ္၁၃၈၃ခုႏွစ္၊ဝါဆိုလျပည္ေက်ာ္(၁)ရက္၊ ခရစ္ႏွစ္(2021)၊ဇူလိုင္လ(၂၄)ရက္၊စေနေန႔တြင္ ပထမပုရိမဝါ ကပ္ဆိုေတာ္မူၾကရမည္။

ဒုတိယပစိၦမဝါကို ဝါေခါင္လျပည္ေက်ာ္(၁)ရက္၊ျသဂုတ္လ(၂၃)ရက္တနလာၤေန႔တြင္ ကပ္ဆိုေတာ္မူၾကရမည္။ (ကန္ဦးမူသၾကၤန္စကားေျပက်မ္း)

ေကာဇာသကၠရာဇ္၁၃၈၃ခုႏွစ္အတြက္ အ႐ွင္သခင္ၿဂိဳဟ္ဖြဲ႔

ဝႆပတိဧကရာဇ္ -တနလာၤၿဂိဟ္

ေသနာပတိ ကာကြယ္ေရး – ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္

သႆပတိ စိုက္ပ်ိဳးေရး-စေနၿဂိဳဟ္

ရႆပတိ ကုန္သြယ္ေရး -တနလာၤၿဂိဳဟ္

နိရႆတိ ဓာတ္သတၱဳ-ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ အသီးသီးသည္၊ေနစၾကၤာဝ႒ာႀကီးအာ ဥပါဒ္ေဘးအႏၱရာယ္အေပါင္ ကင္းေဝးၿပီး ကမၻာသူ ကမၻာသားအေပါင္း …

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာေစျခင္း​ ေကာင္းက်ိဳးအလိုငွ ာတာဝန္ အသီးသီးယူၾကလ်က္ ကာကြယ္ ေစာင္ေ႐ွာက္ေပးၾကလတၱံ.။ ယခုႏွစ္ တနဂ္ေႏြ၊အဂၤါ၊ ၾကာသပေတးတို႔သည္ႏွစ္၏သခင္ၿဂိဳဟ္ကိုယ္စားျပဳေပးျခင္းမရိွပါ။

ေအာင္ေဇယ်တုသကၠရာဇ္ ၂၃၈၂ခု၊ဒီဃႏွစ္ႂကြင္း၂၈၂ရႆေဝါဟာရမာႆေႏွာင္းတခူးလဆန္း(၃)ရက္၊ခရစ္ႏွစ္(2021)၊ဧၿပီလ(14)ရက္ဗုဒြဟူး ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္( 5:46:55)…

စကၠန္ျမန္မာနာရီးေနထြက္ ၄ခ်က္တိေက်ာ္ နာရီပါဒ္ျပည္ ၁ဗီဇနာ၅ျပာဏ္(၄)ခရာ၊မိႆရာသီလဂ္၊မိႆရာသီစန္း စန္းယွဥ္ နကၡတ္ ဘရဏီ၊တနဂ္ေႏြေဟာရတ္ ၃ဂါၤနဝင္း၊ ၃ဂၤါဒြါဒသင္း၊၃ဂၤါတိံသင္၊

လဂ္စီးနကၡတ္အႆဝဏီ သုည လုးံ ၊သုညပါဒ္ ၊ (၁)ဃဋီ၊(၅)ဝိဃဋီ ၊(၄၂)အႏုဃဋီထက္လဂ္စီးလ်က္ ထိုနာရီ၏ဣ႒ဘဝါ နာရီးကား(၈၀၀)ဘဝါး(၁၁)လက္သစ္(၃)မူေယာ(၄)ႏွမ္း

(၅)ဆံျခည္၊မြန္းတည့္ နကၡတ္ ဥၾတသာဠ္(ယုဂ္၂၈မွ ကာဏာယုဂ္) ဒုကၡ ဆင္းရဲ အခက္အခဲၾကံဳတတ္ေသာယုဂ္ (ယုဂ္၂၇မွပီတိယုဂ္)ႏွင့္ ဘျဒာတိထီ၂လုးံ ေကာလဝက႐ိုဏ္းႏွင့္ယွဥ္လ်က္….

ဘာႏုရာဇာၿဂိဳဟ္မင္းသည္ ျပည္ပန္းညိဳပြင့္ အဆင့္ႏွင့္ တူေသာ အဝတ္တန္ဆာကိုဝတ္ဆင္လ်က္ ကြၽဲရဲကိုစီး၍ လက္တဘက္ကားပန္းခက္ကိုင္လ်ွက္ လက္တဘက္ကား ေရးခ်မ္းအိုးကိုပိုက္၍ အေ႐ွ႕ကသည္ ေတာင္သို႔ ထက္ဝယ္ဘြဲ႔လ်က္ ဝင္၏။

ေဃာရႆေဒဝီနတ္သၼီးကား အလွည့္ေစ၍၊ပရမီးသြာ နတ္မင္း၏သား အာသီအမည္ရိွေသာ ျဗဟၼာမင္း၏ ဦးေခါင္းကို ကမ္းသည္ရိွေသာ္မေဟာရကာေဒဝီနတ္သၼီးကာငို၍လွမ္းလင့္၏။

ေျပာကၠာေဒဝီးနတ္သၼီးကား အျဖဴ၊ အနီ၊ အစိမ္း၊အျပာ၊အဝါအာျဖင့္ ငါးပါးေသာ အဆင္းျဖင့္ၿပီးေသာ အဝတ္တန္ဆာကို ဝတ္ဆင္လ်က္ သၾကၤန္မင္းကို ေစာင့္လင္၏။

ထိုေၾကာင့္မိုဃ္းဦး၊မိုဃ္းလယ္တံ့အံ့။မိုးေႏွာင္းေကာင္းအံ့။ ကြၽဲ ၊ႏြားစေသာ အေျခ(၄)ခု၊အေသေပ်ာက္မ်ားအံ့။မုန္တိုင္းေလေဗြထန္အံ.။စပါးအသီးအႏွံမေကာင္း၊ျမတ္ေသာရဟန္း၊ပုဏၰား မင္းမိဖုရား၊မင္းသားတို႔ ဒဏ္သင့္ကုန္အံ့။

အမွဴးအမတ္ သူႀကီးဟူသမွ် မေကာင္း ၊တလိႈင္းျပည္ပ်က္အံ့။ဆား၊ဝါ ႐ွားကုန္အံ့။ဤကားမဟာသၾကၤန္က်အလိုအာျဖင့္ ေဟာၾကားျခင္းျဖစ္ေပသည္။

​ေဗဒင္​ႏွင္​့လကၡဏာ ဆရာဘုန္းျမတ္ႏိုင္ P.MN(Astro;Page) 09-456023310(viber) Creadit…မႈရင္​း—ခိုင္မဂ္လာ

Unicode

2021ခုနှစ် သက္ကရာဇ် ၁၃၈၃-ခုနှစ်၊ မန္တလေး မဟာသင်္ကြန်စာ ဟောစာတမ်းကြီး

၁၃၈၃-ခုနှစ်၊သင်္ကြန်စာ ဟောစာတမ်းကြီး

ဇေယျတု မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၈၂ခုနှစ်၊ နှောင်းတခူးလ္ဆန်း၃ရက်၊ခရစ်နှစ်2021 ၊ဧပြီလ(14)ရက်(၊ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) မြန်မာစံတော်ချိန်နံနက် ၅နာရီ၄၆မိနစ်၅၅စက္ကန်.အချိန်တွင် မဟာသင်္ကြန်ကျပါသည်။

မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၈၂နှစ်ခုနှစ်၊နှောင်တစ်ခုလဆန်း(နှစ်ခုနှစ်၊နှောင်တစ်ခုလဆန်း(၄)ရက်၊ခရစ်နှစ်2021၊ဧပြီလ(15)ရက်( ကြာသပတေးနေ့)သည်မဟာသင်္ကြန် (အကြတ်ရက်)ဖြစ်သည်။

မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၈၂ခုနှစ်၊ နှောင်းတခူးလ္ဆန်း၅ရက်၊ခရစ်နှစ်2021 ၊ဧပြီလ(16)ရက်၊(သောကြာနေ့)နံနက် ၉နာရီ၅၁မိနစ်၃၆စက္ကန့်တွင်မဟာသင်္ကြန်တက်ပါသည်။

ထိုကြောင်မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၈၃ခုနှစ်၊ဦးတခူးလ္ဆန်းခုနှစ်၊ဦးတခူးလ္ဆန်း(၆)ခရစ်နှစ်2021၊ဧပြီးလ(17) ရက်၊စနေနေ့သည် နှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့ဖြစ်၊ကောဇာသက္ကရာဇ်၁၃၈၃-ခုနှစ် လက်ထက်ရက်မရှိ၍ ….

ဗုဒ္ဓဘာသာ၊သာသနာတော် ဝန်ထမ်း ရဟန်းအရှင်မြတ်တို့မှာ မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၈၃ခုနှစ်၊ဝါဆိုလပြည်ကျော်(၁)ရက်၊ ခရစ်နှစ်(2021)၊ဇူလိုင်လ(၂၄)ရက်၊စနေနေ့တွင် ပထမပုရိမဝါ ကပ်ဆိုတော်မူကြရမည်။

ဒုတိယပစ္ဆိမဝါကို ဝါခေါင်လပြည်ကျော်(၁)ရက်၊သြဂုတ်လ(၂၃)ရက်တနလာၤနေ့တွင် ကပ်ဆိုတော်မူကြရမည်။ (ကန်ဦးမူသင်္ကြန်စကားပြေကျမ်း)

ကောဇာသက္ကရာဇ်၁၃၈၃ခုနှစ်အတွက် အရှင်သခင်ဂြိုဟ်ဖွဲ့

ဝဿပတိဧကရာဇ် -တနလာၤဂြိဟ်

သေနာပတိ ကာကွယ်ရေး – ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်

သဿပတိ စိုက်ပျိုးရေး-စနေဂြိုဟ်

ရဿပတိ ကုန်သွယ်ရေး -တနလာၤဂြိုဟ်

နိရဿတိ ဓာတ်သတ္တု-သောကြာဂြိုဟ် အသီးသီးသည်၊နေစင်္ကြာဝဋ္ဌာကြီးအာ ဥပါဒ်ဘေးအန္တရာယ်အပေါင် ကင်းဝေးပြီး ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားအပေါင်း …

ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာစေခြင်း ကောင်းကျိုးအလိုငှ ာတာဝန် အသီးသီးယူကြလျက် ကာကွယ် စောင်ရှောက်ပေးကြလတ္တံ.။ ယခုနှစ် တနဂ်နွေ၊အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေးတို့သည်နှစ်၏သခင်ဂြိုဟ်ကိုယ်စားပြုပေးခြင်းမရှိပါ။

အောင်ဇေယျတုသက္ကရာဇ် ၂၃၈၂ခု၊ဒီဃနှစ်ကြွင်း၂၈၂ရဿဝေါဟာရမာဿနှောင်းတခူးလဆန်း(၃)ရက်၊ခရစ်နှစ်(2021)၊ဧပြီလ(14)ရက်ဗုဒွဟူး မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက်( 5:46:55)…

စက္ကန်မြန်မာနာရီးနေထွက် ၄ချက်တိကျော် နာရီပါဒ်ပြည် ၁ဗီဇနာ၅ပြာဏ်(၄)ခရာ၊မိဿရာသီလဂ်၊မိဿရာသီစန်း စန်းယှဉ် နက္ခတ် ဘရဏီ၊တနဂ်နွေဟောရတ် ၃ဂါၤနဝင်း၊ ၃င်္ဂါဒွါဒသင်း၊၃င်္ဂါတိံသင်၊

လဂ်စီးနက္ခတ်အဿဝဏီ သုည လုးံ ၊သုညပါဒ် ၊ (၁)ဃဋီ၊(၅)ဝိဃဋီ ၊(၄၂)အနုဃဋီထက်လဂ်စီးလျက် ထိုနာရီ၏ဣဋ္ဌဘဝါ နာရီးကား(၈၀၀)ဘဝါး(၁၁)လက်သစ်(၃)မူယော(၄)နှမ်း

(၅)ဆံခြည်၊မွန်းတည့် နက္ခတ် ဥတြသာဠ်(ယုဂ်၂၈မှ ကာဏာယုဂ်) ဒုက္ခ ဆင်းရဲ အခက်အခဲကြုံတတ်သောယုဂ် (ယုဂ်၂၇မှပီတိယုဂ်)နှင့် ဘဒြာတိထီ၂လုးံ ကောလဝကရိုဏ်းနှင့်ယှဉ်လျက်….

ဘာနုရာဇာဂြိုဟ်မင်းသည် ပြည်ပန်းညိုပွင့် အဆင့်နှင့် တူသော အဝတ်တန်ဆာကိုဝတ်ဆင်လျက် ကျွဲရဲကိုစီး၍ လက်တဘက်ကားပန်းခက်ကိုင်လျှက် လက်တဘက်ကား ရေးချမ်းအိုးကိုပိုက်၍ အရှေ့ကသည် တောင်သို့ ထက်ဝယ်ဘွဲ့လျက် ဝင်၏။

ဃောရဿဒေဝီနတ်သ္မီးကား အလှည့်စေ၍၊ပရမီးသွာ နတ်မင်း၏သား အာသီအမည်ရှိသော ဗြဟ္မာမင်း၏ ဦးခေါင်းကို ကမ်းသည်ရှိသော်မဟောရကာဒေဝီနတ်သ္မီးကာငို၍လှမ်းလင့်၏။

ပြောက္ကာဒေဝီးနတ်သ္မီးကား အဖြူ၊ အနီ၊ အစိမ်း၊အပြာ၊အဝါအာဖြင့် ငါးပါးသော အဆင်းဖြင့်ပြီးသော အဝတ်တန်ဆာကို ဝတ်ဆင်လျက် သင်္ကြန်မင်းကို စောင့်လင်၏။

ထိုကြောင့်မိုဃ်းဦး၊မိုဃ်းလယ်တံ့အံ့။မိုးနှောင်းကောင်းအံ့။ ကျွဲ ၊နွားစသော အခြေ(၄)ခု၊အသေပျောက်များအံ့။မုန်တိုင်းလေဗွေထန်အံ.။စပါးအသီးအနှံမကောင်း၊မြတ်သောရဟန်း၊ပုဏ္ဏား မင်းမိဖုရား၊မင်းသားတို့ ဒဏ်သင့်ကုန်အံ့။

အမှူးအမတ် သူကြီးဟူသမျှ မကောင်း ၊တလှိုင်းပြည်ပျက်အံ့။ဆား၊ဝါ ရှားကုန်အံ့။ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကျအလိုအာဖြင့် ဟောကြားခြင်းဖြစ်ပေသည်။

ဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာ ဆရာဘုန်းမြတ်နိုင် P.MN(Astro;Page) 09-456023310(viber) Creadit…မှုရင်း—ခိုင်မဂ်လာ

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

၇ လပိုင်းအတွက် ခုပြောပြပေးထားတဲ့ ယတြာလေးကို သေသေချာချာလိုက်လုပ်ကြပါ
ေဗဒင္
၇ လပိုင်းအတွက် ခုပြောပြပေးထားတဲ့ ယတြာလေးကို သေသေချာချာလိုက်လုပ်ကြပါ

၇ လပိုင်းအတွက် ခုပြောပြပေးထားတဲ့ ယတြာလေးကို သေသေချာချာလိုက်လုပ်ကြပါ လုပ်ငန်းစီးပွား၊ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခက်အခဲ ငွေကြေးကံအညံ့ လာဘ်မရွှင်မှု ငွေကြေး လာဘ်တိတ်မှုတို့ကို သိသိသာသာ သက်သာစေပီး ငွေကြေး အခက်အခဲများ ပြေလည်ခြင်း ငွေကြေး ကံကောင်းခြင်း လာဘ်လာဘပေါများခြင်း လာဘ်ပွင့်ခြင်း အကျိုးအားကောင်းစေပါလိမ့်မယ်။ ယတြာအတွက်လိုအပ်တာက လိမ္မော်သီး ၃ လုံး (လိ ၄ မ္မော် ၅) လဘ္ခက်ရည်ကြမ်း တစ်ခွက် (လ ၄ ဘ္ခက် ၅) လိမ္မော်သီး ၃ လုံးကို လင်ဗန်း (လင် ၄ ဗန်း ၅) တစ်ဗန်း ထဲထည့်ပီး မိမိနေအိမ် ဘုရားကျောင်းဆောင်မှာ ကပ်လှူပေးပါ… လင်ဗန်းက …

ဒါကို သတိတရနဲ႔စေနေန႔တိုင္းလုပ္ေဆာင္ေပးလွ်င္ အေႂကြးျမန္ျမန္ေၾက၍ေငြဝင္လာဘ္ပြင့္ေစသည္…
ေဗဒင္
ဒါကို သတိတရနဲ႔စေနေန႔တိုင္းလုပ္ေဆာင္ေပးလွ်င္ အေႂကြးျမန္ျမန္ေၾက၍ေငြဝင္လာဘ္ပြင့္ေစသည္…

ဒါကို သတိတရနဲ႔စေနေန႔တိုင္းလုပ္ေဆာင္ေပးလွ်င္ အေႂကြးျမန္ျမန္ေၾက၍ေငြဝင္လာဘ္ပြင့္ေစသည္… စေနေန႔တိုင္းလုပ္လွ်င္ အေႂကြးေၾက ေငြဝင္လာဘ္ပြင့္ေစပါတယ္။ (Zawgyi Code ျဖင့္ ဖတ္မရသူမ်ားအတြက္ ေအာက္တြင္ ယူနီကုဒ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားရွိပါသည္) ရက္တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ စေနေန႔ က်ေရာက္သည့္ ေန႔တြင္ ေျခသည္းလက္သည္းညွပ္ျခင္း၊ ဆံပင္ညွပ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေခါင္းေလွ်ာ္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳလုပ္၍ ေရခ်ိဳးကာသန႔္စင္ျခင္း …၊ အိမ္အတြင္းရွိအမိႈက္သရိုက္မ်ား သန႔္ရွင္းစြန႔္ပစ္လိုက္ျခင္း၊ အိမ္ထမင္းစားခန္း သီးသန႔္ရွိလွ်င္ ထိုအခန္းအတြင္းကို သန႔္ရွင္းေရးျပဳလုပ္ပါ။ မိသားစုေပ်ာ္႐ႊင္ရယ္ေမာေစသည့္ ဓါတ္ပုံမ်ား၊ က်က္သေရရွိၿပီး လွပေသာပန္းပုံမ်ားကို တပ္ဆင္ထားလွ်င္ အင္မတန္ စီးပြားတက္ လာဘ္႐ႊင္ေစပါတယ္ …။ ပိုက္ဆံ 1000ျဖစ္ေစ 10000ျဖစ္ေစ ပံသကူပစ္လႉျခင္း၊ သံဃာေတာ္ဘုန္းႀကီး သူေတာ္စင္မ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို မိမိတတ္စြမ္းနိုင္သေ႐ြ႕ ပုတီးမ်ား လႉဒါန္းေပးရျခင္း၊ …

ေဗဒင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂါတ္ေဟာကိန္း – (ဆရာ လင္းညိဳ႕တာရာ)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂါတ္ေဟာကိန္း – (ဆရာ လင္းညိဳ႕တာရာ) ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လာလာေမးၾကတယ္ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း ေဟာကိန္းေတြ ေဟာခ်က္ေတြ ဘာမွမေျပာခ်င္တာနဲ႔ ၿငိမ္ေနခဲ့တာပါ ဒါေပမယ့္ ယုံၾကည္သူမ်ားက သိခ်င္တယ္ တစ္ကဲကဲ မို႔ ေဟာကိန္းအခ်ိဳ႕ ထုတ္ျပပါရေစ …. ၁. ကိုဗစ္ေရာဂါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အနည္းဆုံး လူတစ္ေသာင္းဝန္းက်င္ေလာက္ ကူးစက္သြားပါလိမ့္အုန္းမည္။ ၂. ပိတ္ပင္ထားေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ထပ္မံေတြ႕ ရွိရတတ္ၿပီး စီးပြားေရးကပ္ဆိုက္တတ္ပါလိမ့္မည္။ ၃. ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား အားလုံးပိတ္ပင္ခံရၿပီး ကိုဗစ္ေရာဂါအျပင္ အျခားစိတ္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၂၁ အတြင္း စိတ္က်သူမ်ား ၊ သတ္ေသသူမ်ား ၊ အေႂကြးၿမီးမ်ားျဖင့္ ဒုကၡေရာက္သူမ်ား ေပါမ်ားလာတတ္သည္။ ၄. ကိုဗစ္အေျခအေနသည္ ၁၁ …