လူတိုင္းမွာ ကိုယ့္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရွိပါတယ္။ မိမိကို ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသလဲ သိခ်င္ရင္ တြက္ၾကည့္ပါ - YATHAZONE

လူတိုင္းမွာ ကိုယ့္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရွိပါတယ္။ မိမိကို ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသလဲ သိခ်င္ရင္ တြက္ၾကည့္ပါ

လူတိုင္းမွာ ကိုယ့္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရွိပါတယ္။ မိမိကို ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသလဲ သိခ်င္ရင္ တြက္ၾကည့္ပါ
ဘာသာေရး

လူတိုင္းမွာ ကိုယ့္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရွိပါတယ္။ မိမိကို ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသလဲ သိခ်င္ရင္ တြက္ၾကည့္ပါ

လူတိုင္းစိတ္ဝင္စားဆုံးတစ္ခု႔ ရွိပါတယ္။ အေရးႀကဳံရင္ အားကိုး ရွာစၿမဲပါ။ တခါတရံ အလြန္အမင္း သတၱိရွိပါတယ္ဆိုတဲ့သူေတြေတာင္ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္း ႀကဳံေတြ႕လာရင္ အားငယ္ေၾကာက္စိတ္ေတြ ဝင္လာတက္ပါတယ္။ အဲ့လို အခ်ိန္အခါ မ်ိဴးမွာ အားက္ုးရွာတက္ပါတယ္။

ဘုရား တရား သံဃာ မိဘ ဆရာ အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါးအား တိုင္တည္တက္သိမွတ္သမွ် ဂါထာေတြ႐ြတ္ေပါ့။ ဒါနဲ႔ အားမရဘူး ဆိုပါေတာ့၊ မိမိအားေစာင့္ေရွာက္ ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ရွိတာပဲ၊ ဘာအေရးလဲ၊ ဘာ ေၾကာက္ရမလဲ။ မိမိအေစာင့္က ဖယ္ရွားပစ္လိမ့္မယ္။ ဒီအခ်က္ကို ႀကိဳတင္သိၿပီး ကိုးကြယ္ခ်င္မွာပဲ။

မိမိအားေစာင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ကို မဟာဘုတ္အရ တြက္ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ မိမိအားေစာင့္ေရွာက္ေနေသာပုဂၢိဳလ္ကို ယုံၾကည္စြာကိုးကြယ္ႏိုင္ပါက ရန္အေပါင္းကင္းကြာ လာဘ္႐ႊင္အက်ိဴးမ်ား ခံစားရၿပီး လိုရာဆႏၵျပည့္ဝပါလိမ့္မယ္။ မိမိအား ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေကာင္းစြာေစာင့္ေရွာက္ပါလိမ့္မယ္။

တြက္နည္း။ေမြးတဲ့ ခုႏွစ္ လ ရက္ ေန႔ နာရီ တို႔ကို မဟာဘုတ္ (၅) ခြင္ ခ်ရပါမယ္။

၁။ မူလ သကၠရာဇ္ကိုတည္ (၇) နဲ႔စား ရတဲ့အႂကြင္းကို မဟာဘုတ္ တိုင္ထူပါ။

၂။ ေမြးတဲ့လကို တန္ခူးလမွစ၍ ေရတြက္ရတဲ့ သခ်ၤာကို (၇) နဲ႔ စား ရတဲ့အႂကြင္းကို မဟာဘုတ္တိုင္ထူပါ။

၃။ ေမြးတဲ့ရက္ကို လျပည့္ေက်ာ္ရင္ (၁၅) နဲ႔ ထပ္ေပါင္း ၿပီး ရတဲ့ နံပတ္ကို (၇) နဲ႔စား အႂကြင္းကို မဟာဘုတ္ တိုင္ထူပါ။

၄။ ေမြးတဲ့ေန႔ကို မဟာဘုတ္တိုင္ထူပါ

၅။ ေမြးတဲ့အခ်ိန္ကို (၇) နဲ႔စား ရတဲ့အႂကြင္းကို မဟာဘုတ္ တိုင္ထူပါ။ (မိနစ္စြန္းလွ်င္ နာရီမွာ (၁) တိုးရပါမယ္)။

၆။ အဲ့ဒီမဟာဘုတ္ (၅) ခြင္မွာ မူလဘုတ္ ေဟာခြင္ (မူလ သကၠရာဇ္ ေမြးနံ) ႒ာနက ၿဂိဳလ္ေလးလုံးကိုယူၿပီး သခ်ၤာအရ ေပါင္း ေမြးနံပါ သခ်ၤာကိုပါ ထပ္ေပါင္း၊ ၿပီးရင္ (၇) နဲ႔စားပါ။ ရတဲ့အႂကြင္းကို မဟာဘုတ္တိုင္ျပန္ထူပါ။

အေျဖေဟာကိန္းေတြကေတာ့။တနဂၤေႏြ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ထြက္ရပ္ေပါက္ လူပုဂၢိဳလ္ စတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ထူးႀကီးမ်ား ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ ဘဝကဖခင္ အတိပ္ဘဝကဖခင္ ဝိဇၨာႀကီးမ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

တနလၤာ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ကြမ္ရင္မယ္ေတာ္ ဘဝေဟာင္းကမိခင္ လက္ရွိဘဝမွာ ကြယ္လြန္သြားေသာမိခင္ ႀကီးေဒၚ အေဒၚ လကၡဳမီး မယ္ေတာ္မ်ားကေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

အဂၤါ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ေအာက္နတ္(၃၇)မင္း ေဇာ္ဂ်ီမ်ား ႐ုကၡစိုးမ်ား မကြၽတ္မလြပ္သူမ်ား ( ပရေလာက သား မ်ား ) စႏၵီမယ္ေတာ္ ဂႏၶဗၺ နတ္မင္းမ်ားကေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

ဗုဒၶဟူး ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဝိဇၨာႀကီးမ်ား ( ထုံက်င့္ရၿပီးသြားေသာပုဂၢိဳလ္အားလုံး ) ေရေစာင့္နတ္ ႐ြာေစာင့္နတ္႐ုကၡစိုးနတ္ ထြက္ရပ္ေပါက္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရဟန္း ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

ၾကာသပေတး ျဖစ္ခဲ့ရင္ ျဗဟၼာႀကီးမ်ား ရဟႏၲာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွင္သီဝလိ ရွင္ဥပဂုတၱ ရွင္ဗာကူလစေသာ ရဟႏၲာမ်ား အထက္လမ္း ဂိုဏ္းဆရာမ်ားျပဒါးဝိဇၨာ အင္းဝိဇၨာ မ်ားကေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္

ေသာၾကာ ျဖစ္ခဲ့ရင္ သူရႆတီမယ္ေတာ္သံေသ ဝိဇၨာႀကီးမ်ား မိခင္ဘက္က အဖြား ကြယ္လြန္ၿပီးျဖစ္တဲ့ သမီးမယ္ေတာ္ မ်ားေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္

စေန ျဖစ္ခဲ့ရင္ (၃၇) မင္း ေအာက္နတ္မ်ားမကြၽတ္မလြတ္ေသးေသာ ပုဂၢိဳလ္ (ပရ ေလာကသား မိမိႏွင့္ေဆြမ်ိဴးေတာ္စပ္ဘူးသူ) ေလာကီက်င့္စဥ္နဲ႔က်င့္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသမထနဲ႔ ကိစၥ ၿပီးေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

ယုံၾကည္ျခင္း မယုံၾကည္ျခင္းသည္ သင္ႏွင့္သာ ဆိုင္ပါသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ မျဖစ္လိုေသာ ပိုစ့္တစ္ပုဒ္ဟုမွတ္ယူပါ။ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၈) ႏွစ္က သင္ၾကားျပသေပးသြားပါေသာ ဆရာအား ဦးၫႊတ္လ်က္။

အခုလိုအခ်ိန္ေပးၿပီးဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီး အားလုံးလည္းသာယာေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ‌ေန႔ေလးကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ crd

Unicode

လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်။ မိမိကို ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်ရှောက်နေသလဲ သိချင်ရင် တွက်ကြည့်ပါ

လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားဆုံးတစ်ခု့ ရှိပါတယ်။ အရေးကြုံရင် အားကိုး ရှာစမြဲပါ။ တခါတရံ အလွန်အမင်း သတ္တိရှိပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေတောင် အခက်အခဲ အကျပ်အတည်း ကြုံတွေ့လာရင် အားငယ်ကြောက်စိတ်တွေ ဝင်လာတက်ပါတယ်။ အဲ့လို အချိန်အခါ မျိူးမှာ အားက်ုးရှာတက်ပါတယ်။

ဘုရား တရား သံဃာ မိဘ ဆရာ အနန္တော အနန္တ ငါးပါးအား တိုင်တည်တက်သိမှတ်သမျှ ဂါထာတွေရွတ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ အားမရဘူး ဆိုပါတော့၊ မိမိအားစောင့်ရှောက် နေသော ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာပဲ၊ ဘာအရေးလဲ၊ ဘာ ကြောက်ရမလဲ။ မိမိအစောင့်က ဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မယ်။ ဒီအချက်ကို ကြိုတင်သိပြီး ကိုးကွယ်ချင်မှာပဲ။

မိမိအားစောင့်သော ပုဂ္ဂိုလ် ကို မဟာဘုတ်အရ တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ မိမိအားစောင့်ရှောက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ကို ယုံကြည်စွာကိုးကွယ်နိုင်ပါက ရန်အပေါင်းကင်းကွာ လာဘ်ရွှင်အကျိူးများ ခံစားရပြီး လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝပါလိမ့်မယ်။ မိမိအား စောင့်ရှောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်များက ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်။

တွက်နည်း။မွေးတဲ့ ခုနှစ် လ ရက် နေ့ နာရီ တို့ကို မဟာဘုတ် (၅) ခွင် ချရပါမယ်။

၁။ မူလ သက္ကရာဇ်ကိုတည် (၇) နဲ့စား ရတဲ့အကြွင်းကို မဟာဘုတ် တိုင်ထူပါ။

၂။ မွေးတဲ့လကို တန်ခူးလမှစ၍ ရေတွက်ရတဲ့ သင်္ချာကို (၇) နဲ့ စား ရတဲ့အကြွင်းကို မဟာဘုတ်တိုင်ထူပါ။

၃။ မွေးတဲ့ရက်ကို လပြည့်ကျော်ရင် (၁၅) နဲ့ ထပ်ပေါင်း ပြီး ရတဲ့ နံပတ်ကို (၇) နဲ့စား အကြွင်းကို မဟာဘုတ် တိုင်ထူပါ။

၄။ မွေးတဲ့နေ့ကို မဟာဘုတ်တိုင်ထူပါ

၅။ မွေးတဲ့အချိန်ကို (၇) နဲ့စား ရတဲ့အကြွင်းကို မဟာဘုတ် တိုင်ထူပါ။ (မိနစ်စွန်းလျှင် နာရီမှာ (၁) တိုးရပါမယ်)။

၆။ အဲ့ဒီမဟာဘုတ် (၅) ခွင်မှာ မူလဘုတ် ဟောခွင် (မူလ သက္ကရာဇ် မွေးနံ) ဋ္ဌာနက ဂြိုလ်လေးလုံးကိုယူပြီး သင်္ချာအရ ပေါင်း မွေးနံပါ သင်္ချာကိုပါ ထပ်ပေါင်း၊ ပြီးရင် (၇) နဲ့စားပါ။ ရတဲ့အကြွင်းကို မဟာဘုတ်တိုင်ပြန်ထူပါ။

အဖြေဟောကိန်းတွေကတော့။တနင်္ဂနွေ ဖြစ်ခဲ့ရင် ထွက်ရပ်ပေါက် လူပုဂ္ဂိုလ် စတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးကြီးများ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဘဝကဖခင် အတိပ်ဘဝကဖခင် ဝိဇ္ဇာကြီးများက စောင့်ရှောက်ပါတယ်။

တနင်္လာ ဖြစ်ခဲ့ရင် ကွမ်ရင်မယ်တော် ဘဝဟောင်းကမိခင် လက်ရှိဘဝမှာ ကွယ်လွန်သွားသောမိခင် ကြီးဒေါ် အဒေါ် လက္ခုမီး မယ်တော်များကစောင့်ရှောက်ပါတယ်။

အင်္ဂါ ဖြစ်ခဲ့ရင် အောက်နတ်(၃၇)မင်း ဇော်ဂျီများ ရုက္ခစိုးများ မကျွတ်မလွပ်သူများ ( ပရလောက သား များ ) စန္ဒီမယ်တော် ဂန္ဓဗ္ဗ နတ်မင်းများကစောင့်ရှောက်ပါတယ်။

ဗုဒ္ဓဟူး ဖြစ်ခဲ့ရင် ဝိဇ္ဇာကြီးများ ( ထုံကျင့်ရပြီးသွားသောပုဂ္ဂိုလ်အားလုံး ) ရေစောင့်နတ် ရွာစောင့်နတ်ရုက္ခစိုးနတ် ထွက်ရပ်ပေါက်ပုဂ္ဂိုလ်များ ရဟန်း ပုဂ္ဂိုလ်များ စောင့်ရှောက်ပါတယ်။

ကြာသပတေး ဖြစ်ခဲ့ရင် ဗြဟ္မာကြီးများ ရဟန္တာ ပုဂ္ဂိုလ်များ ရှင်သီဝလိ ရှင်ဥပဂုတ္တ ရှင်ဗာကူလစသော ရဟန္တာများ အထက်လမ်း ဂိုဏ်းဆရာများပြဒါးဝိဇ္ဇာ အင်းဝိဇ္ဇာ များကစောင့်ရှောက်ပါတယ်

သောကြာ ဖြစ်ခဲ့ရင် သူရဿတီမယ်တော်သံသေ ဝိဇ္ဇာကြီးများ မိခင်ဘက်က အဖွား ကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်တဲ့ သမီးမယ်တော် များစောင့်ရှောက်ပါတယ်

စနေ ဖြစ်ခဲ့ရင် (၃၇) မင်း အောက်နတ်များမကျွတ်မလွတ်သေးသော ပုဂ္ဂိုလ် (ပရ လောကသား မိမိနှင့်ဆွေမျိူးတော်စပ်ဘူးသူ) လောကီကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်များသမထနဲ့ ကိစ္စ ပြီးနေသော ပုဂ္ဂိုလ်များစောင့်ရှောက်ပါတယ်။

ယုံကြည်ခြင်း မယုံကြည်ခြင်းသည် သင်နှင့်သာ ဆိုင်ပါသည်။ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ မဖြစ်လိုသော ပိုစ့်တစ်ပုဒ်ဟုမှတ်ယူပါ။ လွန်ခဲ့သော (၁၈) နှစ်က သင်ကြားပြသပေးသွားပါသော ဆရာအား ဦးညွှတ်လျက်။

အခုလိုအချိန်ပေးပြီးဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်းသာယာပျော်ရွှင်သော‌နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ crd

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

“ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားများခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ”
Religious
“ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားများခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ”

“ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားများခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ” နေ့စဉ်နေ့စဉ် ဘုရားဂုဏ်တော်(၉)ပါးကို ပွားများရတယ်။ အဲဒီလို ဘုရားဂုဏ်တော်တွေ ပွားများရင် ဘုရားဓာတ်တွေ တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ် ဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းလာတယ်။ အဲဒီလိုဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းတော့ ဘုရားရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုး အာနုဘော်တွေလည်း တဖြည်းဖြည်းကူးလာတယ် ဘုန်းဘုန်းတို့ နှစ်သစ်အချိန်အခါက ကာလ တစ်နှစ်ပြောင်းသွားတော့ သိပ္ပံနည်းအရ နေက ဟိုးဒက္ခိဏ အရပ်ကနေ တဖြည်းဖြည်း ရပ်ပြီးတော့ ဒီဘက်ပြန်ပြောင်းလာတာကို နှစ်သစ်လို့ခေါ်တာပေါ့။ ကမ္ဘာကြီးက နေကို ပတ်လှည့်နေတာ။ အဲဒီလိုအချိန်အခါမျိုးမှာ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူတွေ၊ နတ်တွေ၊ ဗြဟ္မာတွေ၊ သစ်ပင်တောတောင် ရေမြေတွေလည်း ဥတုအလိုက် နေရဲ့အပူရှိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ ပြောင်းကြတယ်။ အဲဒီလိုပြောင်းသလို သက်ရှိသတ္တဝါတွေက ဘာပြောင်းရလဲဆိုတော့ အကောင်းဆုံးက နှစ်သစ်မှာဘုရားဂုဏ်တော် ပုတီးစိပ် မေတ္တာပွားတာ …

နံနက်ခင်း အိပ်ယာထပြီးနောက် မျက်နှာသစ်တိုင်း နေ့စဉ် ရွတ်ဖတ် ရမည့် မျက်နှာသစ်ရာ ရွတ်ကြပါ
Religious
နံနက်ခင်း အိပ်ယာထပြီးနောက် မျက်နှာသစ်တိုင်း နေ့စဉ် ရွတ်ဖတ် ရမည့် မျက်နှာသစ်ရာ ရွတ်ကြပါ

နံနက်ခင်း အိပ်ယာထပြီးနောက် မျက်နှာသစ်တိုင်း နေ့စဉ် ရွတ်ဖတ် ရမည့် မျက်နှာသစ်ရာ ရွတ်ကြပါ မျက်နှာ သစ်ရာ ရွတ်ကြပါ။ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဒုတိယမ္မိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဒုတိယမ္မိ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဒုတိယမ္မိ သံဃံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ တတိယမ္မိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ တတိယမ္မိ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ တတိယမ္မိ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သရဏဂုံတင် ပြီးပါက မိမိချစ်သူခင်သူ များကို မေတ္တာပို့ပါ။ ကျွန်ုပ်အား မွေးထုတ်ပေး …

အိမ္မွာအထိအခိုက္တခုခု မရွိရေအာင္ ပ႒ာန္း႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္နည္း .
ဘာသာေရး
အိမ္မွာအထိအခိုက္တခုခု မရွိရေအာင္ ပ႒ာန္း႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္နည္း .

အိမ္မွာအထိအခိုက္တခုခု မရွိရေအာင္ ပ႒ာန္း႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္နည္း . ပ႒ာန္း႐ြတ္ရင္ မိသားစုမွာ စိတ္ဆင္းရဲစရာေတြ ျဖစ္တယ္၊ ဘာလုပ္လုပ္ အဆင္မေျပဘူး၊ စီးပြားေရးက်တယ္၊ လင္မယား ရန္ျဖစ္တယ္၊ သားသမီးေတြ ဆုံးမရတာ မလြယ္ဘူး၊ အိမ္မွာ ႐ြတ္လို႔မရဘူး အိမ္ေစာင့္နတ္ မခံႏိုင္ဘူး၊ ဘုရားမွာ႐ြတ္တယ္၊ အသံေတြၾကားရတယ္၊ အရိပ္ေတြျမင္ရတယ္၊ ၿပီးေအာင္႐ြတ္လို႔မရဘူး အေႏွာက္အယွက္ေတြမ်ားတယ္၊ စသည္ျဖင့္ ပ႒ာန္း႐ြတ္ရင္ အဆင္မေျပသူမ်ားအတြက္ ဒီနည္းေလး မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။ ပထမဆုံး နတ္ပင့္ရပါမယ္။ သမႏၲာ စကၠဝါေဠသု၊ အၾတာဂစၦႏၲဳ ေဒဝတာ။ သဒၶမၼံ မုနိရာဇႆ၊ သုဏႏၲဳ သဂၢေမာကၡဒံ။(ဓမၼႆဝနကာေလာ အယံ ဘဒႏၲာ။) ၃ေခါက္ ဒုတိယက ေမတၱာသုတ္ ႐ြတ္ရပါမယ္။ တတိယက ခြင့္ေတာင္းရပါမယ္။ ဘုန္းေတာ္အနႏၲ၊ ဂုဏ္ေတာ္အနႏၲ၊ …