ဂရန္နဲ႔ပတ္သတ္၍ သိထားသင့္ေသာ ဗဟုသုတမ်ား - YATHAZONE

ဂရန္နဲ႔ပတ္သတ္၍ သိထားသင့္ေသာ ဗဟုသုတမ်ား

Knowledge

ဂရန္နဲ႔ပတ္သတ္၍ သိထားသင့္ေသာ ဗဟုသုတမ်ား

ဂရန္ဆိုတာဘာလဲမသိတဲ့အျပင္ ေၾကးတိုင္နဲ႔ေျမစာရင္းက ဂရန္ေပးတယ္လို႔ ထင္ေနသူေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ေနရပါတယ္။ ေျမစာရင္းက ဂရန္ေပးခြင့္ မရွိပါ။ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင္ အာဏာအပ္မထားပါ… အေၾကာင္းတစ္ရပ္အတြက္ သက္ေသခံအျဖစ္ကူးေပးရတဲ့ သက္ေသခံေျမပုံ ၁၀၅ကိုေတာင္ ဂရန္မွတ္ေနတဲ့သူကရွိေသး ဂရန္အ ေၾကာင္းသိခ်င္ရင္ ဖတ္ပါ……

“ဂရန္ဆိုသည္မွာ” အပိုင္း – ၁ ဂရန္

၁။ ၿမိဳ႕ေျမမ်ားမွာလူေနထိုင္ရန္ (Residential Purposes) အတြက္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စည္ပင္သာယာေရးစတဲ့ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕ေျမကိုတနည္းနည္းအသုံးျပဳလိုရင္ အစိုးရထံကေျမငွားစာခ်ဳပ္နဲ႔ ေျမငွါးရမ္းသုံးစြဲခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရပါတယ္။ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ကို ဂရန္(Lease)လို႔ ေခၚပါတယ္။ အပိုင္သေဘာမ်ိဳးခ်ထားတာကေတာ့ Grantလို႔ ေခၚပါတယ္။အခုေတာ့ Grant ေရာ၊Lease ေရာကို ဂရန္လို႔ဘဲေခၚၾကပါတယ္။

ဂရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

အစိုးရေျမကို(ငွါးရမ္း)အသုံးျပဳလိုတဲ့ ပုဂၢလိကမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အသင္းမ်ားအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေကာ္လိပ္ေတာ္အရာရွိထံလိပ္မူၿပီး ဂရန္ေလွ်ာက္ထားၾကရပါတယ္။ (ရန္ကုန္ မႏၲေလးမွာေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္)။

အဲဒီအခါမွာ သက္ဆိုင္ရာခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမ်ားက ေလွ်ာက္လႊာကိုလက္ခံၿပီး အမႈတြဲဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုေနာက္အမႈတြဲကို ေၾကးတိုင္ႏွင့္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနရဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ားထံသို႔ အစိုးရမွခ်ထားေပးႏိုင္ေသာ ေျမဟုတ္-မဟုတ္ႏွင့္ ေျမရာဇဝင္ကိုစီစစ္မွတ္ခ်က္ျပဳျပန္ၾကားေပးရန္ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ေလ့ရွိပါတယ္။

အဲဒီလိုေပးပို႔တဲ့ ၿမိဳ႕/ေျမဂရန္အမႈတြဲေတြကို ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနက မိမိဌာနမွာရွိတဲ့ၿမိဳ႕ကြက္ေျမပုံ(Block Maps)၊ ေျမရာဇဝင္မွတ္တမ္း (1-A Register)ေတြနဲ႔ တိုက္ဆိုင္စိစစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားတဲ့ေျမေနရာအတြက္ ေျမရာဇဝင္မွတ္တမ္းေဖၚျပေပးျခင္း၊ ယင္းေျမေနရာသည္ အစိုးရေျမလြတ္ေျမလပ္ဟုတ္/မဟုတ္ႏွင့္ အစိုးရမွခ်ထားေပးႏိုင္ေသာေျမ Disposal Land ဟုတ္/မဟုတ္ မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္း၊

ၿမိဳ႕ေျမဧရိယာအတြင္းက်ေရာက္ျခင္း ရွိမရွိနဲ႔ အစိုးရအေဆာက္အဦးႏွင့္အျခားကိစၥမ်ားအသုံးျပဳရန္ လ်ာထားေျမမ်ားအတြင္း က်ေရာက္ျခင္းရွိ/မရွိတို႔ကို စီစစ္ေပးျခင္း၊ ေျမတန္ဘိုးနဲ႔ေျမငွားခမ်ားတြက္ခ်က္ေပးျခင္း၊ စတဲ့ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆာင္ ႐ြက္ေပးရပါတယ္။

ဂရန္ထုတ္ေပးတာက ေထြ/အုပ္ ျဖစ္ၿပီး ေျမကို စိစစ္ေပးတာကေျမစာရင္းဌာန ျဖစ္ပါတယ္။ ဂရန္ခ်ထားေပးမႈအတြက္ ေထြ/အုပ္(G.A)ကသာ အဓိကတာဝန္ခံေဆာင္႐ြက္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ေျမစာရင္းဌာနက ေျမပုံ(ေျမစာရင္း-၁၀၅)၊ ေျမရာဇဝင္ (ေျမစာရင္း-၁၀၆)နဲ႔ ေျမေပၚလက္ရွိျဖစ္မႈအေျခအေနကိုသာ စိစစ္ျပန္ၾကားရန္ တာဝန္ခံရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ေျမဆိုရင္ ေျမစာရင္းကလုပ္တာဘဲဆိုတဲ့ အစြဲရွိေလေတာ့ ဂရန္ကိစၥဆိုရင္ ေျမစာရင္းဌာနကိုခ်ည္း ဦးတည္ၿပီး ေျမစာရင္းက မတရားဂရန္ ထုတ္ေပးထားပါတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ တိုင္ တိုင္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဂရန္ခ်ထားျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ေျမႏွင့္ အခြန္ေတာ္လက္စြဲဥပေဒ၊ အထက္ျမန္မာျပည္ေျမႏွင့္ အခြန္ေတာ္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာေျမမ်ားဥပေဒတို႔က ျပဌာန္းထားရွိတဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ ဌာန ၂ ခုရဲ႕သမားစဥ္လုပ္ငန္းေတြကို သတ္မွတ္ထားၿပီးသားျဖစ္တာကို တိုင္တန္းတဲ့သူေတြ ေသေသခ်ာခ်ာသေဘာမေပါက္ၾကပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ဂရန္ဆို ေျမစာရင္းကထုတ္ေပးေနတယ္ ထင္ၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂရန္ကိစၥမွာေျမစာရင္းတာဝန္က ေျမပုံေရးကူးေပးျခင္းနဲ႔ ေျမရာဇဝင္ျပန္ၾကားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အဓိကတာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ရတာ GADကေကာ္လိပ္ေတာ္ေတြ ေဆာင္႐ြက္ရတယ္ဆိုတာ မသိတဲ့လူအမ်ားႀကီးပါ။

ဂရန္လုပ္ငန္း၌ ေၾကး/ေျမ၏အခန္းက႑

အမွန္ကေတာ့ဂရန္အမႈတြဲကို တာဝန္ခံေဆာင္႐ြက္တာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ေကာ္လိပ္ေတာ္အရာရွိ႐ုံးကျဖစ္ေပမဲ့ ဂရန္ေလွ်ာက္မဲ့ေျမကို ေျမပုံေရးဆြဲေပးရတာ၊ ေျမရာဇဝင္ထုတ္ျပန္ေပးရတာအျပင္ ဂရန္ေပးႏိုင္တဲ့ေျမဟုတ္-မဟုတ္ကို ဌာနရွိေျမပုံ၊ ေျမရာဇဝင္မွတ္တမ္း၊ အေထာက္အထားမ်ားနဲ႔ တိုက္ဆိုင္စိစစ္မွတ္ခ်က္ျပဳရတာက ေျမစာရင္းဌာနျဖစ္ေလေတာ့ ဂရန္ထုတ္ေပးႏိုင္ဘို႔ ေျမစာရင္းက တာဝန္ယူထားရတဲ့က႑ကလည္း မေသးပါဘူး။

ဂရန္ေပးသင့္တဲ့ေျမမဟုတ္ရင္မဟုတ္ေၾကာင္းေျမစာရင္းဌာနအေနနဲ႔ေထာက္ျပရမဲ့တာဝန္ရွိပါတယ္။ဒါေပမဲ့ေပါင္းစားရင္အ႐ိုးေတာင္ႏူးတယ္ဆိုတဲ့ေခတ္ႀကီးမွာသမားစဥ္ေတြလည္းပ်က္သြားတယ္ထင္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုတဲ့ တေသြးတသံတမိန႔္နဲ႔ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္တာဝန္ေပးအပ္မႈကို စိတ္ပါသည္ျဖစ္ေစ မပါသည္ျဖစ္ေစ ေအာင့္အည္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ရတဲ့ ကာလေတြကလည္း တေမ့တေမာဆိုေတာ့ အာဏာပိုင္ေတြအႀကိဳက္ လိုက္လုပ္ေပးရာက စာအုပ္ႀကီးေတြ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကို အေလးမထား အဖတ္အရႈအေလ့အလာမရွိေတာ့ဘဲ ႀကဳံသလိုျဖစ္သလို လုပ္ေပးတတ္သြားတဲ့ အက်င့္ဆိုးစြဲသြားၾကတာ ဌာနတိုင္းလိုလိုျဖစ္ေတာ့ကာ ေထြအုပ္နဲ႔ ေျမစာရင္းလည္း မိုးခါးေရေသာက္တဲ့အထဲ ေရာေယာင္ပါသြားတာမဆန္းပါ။

အခုေခတ္ ဂရန္တခ်ိဳ႕ဥပေဒနဲ႔ ညီရဲ႕လား

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို အေလးမထားခဲ့တဲ့ကာလေတြရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ယခုအခါမွာေတာ့ ဂရန္အမႈတြဲေတြ ေျမစာရင္းဌာနကို ေပးပို႔လာတဲ့အခါ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန႐ုံးေတြဟာ ၿမိဳ႕နဲ႔ ေက်း႐ြာေျမမ်ားလက္စြဲဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း မိမိတို႔ေဆာင္႐ြက္ေပးရမဲ့ ကိစၥေတြကို ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္နဲ႔အညီ နည္းလမ္းတက်၊ စနစ္က်နစြာေဆာင္႐ြက္ေပးမႈ မရွိေတာ့တာေတြ၊ ျပည့္စုံစြာစီစစ္မွတ္ခ်က္မျပဳေတာ့တာေတြကို ေတြ႕ရွိလာရပါတယ္။

ေျမစာရင္းဌာနအေနနဲ႔ ပဲခူးဆားလို ေနရာတကာပါေနရေတာ့ တျခားအလုပ္ေတြပိလြန္းတဲ့အခါ ၿမိဳ႕ေျမကိစၥေတြကို လွည့္မၾကည့္ႏိုင္တာလဲ ပါပါတယ္။

စနစ္တက်မစိစစ္ေတာ့ဘဲ အလြယ္တကူ ေဆာင္႐ြက္လိုက္တဲ့အခါ အားနည္းခ်က္ေတြရွိသြားၿပီး အစိုးရေျမလြတ္ေျမလပ္ မဟုတ္တဲ့ အျခားေျမမ်ား (ဥပမာ- သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းေျမ၊ မီးရထားေျမ၊ လမ္းေျမ၊ ဆည္ေျမာင္းေျမ၊ စည္ပင္သာယာပိုင္ေျမ၊ အစိုးရ ဌာန/ပုဂၢလိကသို႔ခ်ထား ၿပီးေျမ)စတာေတြကို

အစိုးရကခ်ထားေပးႏိုင္သည့္ေျမ Land at the disposal by Government လို႔ မွားယြင္းမွတ္ခ်က္ျပဳျခင္း၊ ယင္းေျမမ်ားကို ဂရန္ခ်ထားေပးရန္ေထာက္ခံျခင္း၊ စတဲ့လြဲမွားတဲ့ မွတ္ခ်က္ျပဳျပန္ၾကားမႈေတြ ျဖစ္လာရၿပီး အျခားမသက္ဆိုင္သူေတြအတြက္၊ ခ်ထားမေပးသင့္တဲ့ အစိုးရဌာနပိုင္ေျမမ်ား၊ အစိုးရသီးသန႔္ထားတဲ့ေျမမ်ားေပၚမွာ ပုဂၢလိကမ်ားကို ဂရန္ထုတ္ေပးရန္အထိ ေထာက္ခံေပးခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိသြားၾကပါတယ္။

ေျမစာရင္းဌာနရဲ႕ေျမရာဇဝင္ကို လြဲမွားစြာမွတ္ခ်က္ျပဳ ေထာက္ခံေပးခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး မခ်ထားသင့္တဲ့ေျမမ်ား/ ဂရန္ခ်ထားမေပးႏိုင္တဲ့ေျမမ်ားကို ေျမငွါးဂရန္ထုတ္ေပးမိခဲ့လို႔ ျပႆနာျဖစ္ပြါးရတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ၊ အရႈပ္အရွင္းျဖစ္ရတာေတြ အမ်ားႀကီးေပၚ ေပါက္လာပါတယ္။

မေန႔တေန႔ကထိ ေျမစာရင္းနဲ႔အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွာ ဂရန္ေျမ အရႈပ္ အရွင္းအတြက္ အေရးယူခဲ့ရသူေတြ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမစာရင္းဝန္ထမ္းေတြကို ေျမရာဇဝင္မွတ္တမ္းမွားယြင္းထုတ္ေပးမႈအတြက္နဲ႔ ေျမပုံအမွားထုတ္ေပးမႈအတြက္ အေရးယူခံရတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြလည္း နားမဆန႔္ေအာင္ၾကားဘူးၾကမွာပါ။

G.A နဲ႔ အျခားဌာနကဆရာေတြလည္း ထိတာပါဘဲ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းက ဂရန္မွားေပးမိတဲ့ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႔၊ ေမာ္လၿမိဳင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ေျမအငွါးခ်တဲ့ကိစၥအတြက္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းအဆင့္တာဝန္ရွိသူတို႔ စသည္ျဖင့္ ေျမကိုင္သြားတာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။

ေျမဆိုတာဒီဖက္ေခတ္မွာ တန္ဘိုးျမင့္ပစၥည္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာေနေတာ့ အကိုင္အတြယ္မွားခဲ့ရင္ တစ္ခ်ိန္မွာ အ႐ိုးတြန္တတ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ဌာနကလူငယ္ေသြးသစ္ေတြအတြက္ေရာ ျပင္ပကဗဟုသုတအျဖစ္သိမွတ္ခ်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ပါ ဂရန္ခ်ထားမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သိသင့္တဲ့အခ်က္ေလးေတြ၊ သမားစဥ္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းေလးေတြကို တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

မည္သည့္ေျမမ်ားကို ဂရန္ခ်ထားႏိုင္သလဲ ဂရန္အေၾကာင္း ေျပာၾကတဲ့အခါ ၿမိဳ႕ေျမဆိုတာဘာလဲ၊ အစိုးရမွစီမံခ်ထားႏိုင္ေသာေျမဆိုတာဘာလဲဆိုတာကို အစျပဳေျပာရပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေျမအဝန္းအဝိုင္းအတြင္းက်ေရာက္ၿပီး အစိုးရမွခ်ထားႏိုင္ေသာေျမ ျဖစ္မွ သာလွ်င္ ဂရန္ေပးလို႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ၿမိဳ႕ေျမနဲ႔ပတ္သက္တဲ့တည္ဆဲဥပေဒၫႊန္ၾကားခ်က္၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းလမ္းၫႊန္ခ်က္အခ်ိဳ႕နဲ႔ ေဝါဟာရရွင္းလင္းခ်က္ေတြကို ေအာက္ပါအတိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖၚျပလိုပါတယ္။

(က) အစိုးရစီမံခ်ထားပိုင္ခြင့္ ရွိေသာေျမ ( LAND AT THE DISPOSAL OF GOVERNMENT)၊ အစိုးရမွ စီမံခ်ထားပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမ (Land atthe disposal of Government) ဆိုတာကေတာ့ ၿမိဳ႕ေျမမွာအသုံးမ်ားတဲ့ ေဝါဟာရတစ္ခုပါ။

Disposal Land လို႔ ေဖၚၾကပါတယ္။

ေအာက္ျမန္မာျပည္ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာေျမမ်ားအက္ဥပေဒပုဒ္မ (၂)၊ ပုဒ္မ (၃)၊ ပုဒ္မ(၄)တို႔မွာ ေဖၚျပထားခ်က္အရ ၿမိဳ႕ေျမ ႐ြာေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ဧရိယာအတြင္း က်ေရာက္ၿပီး မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် အစိုးရအေနျဖင့္အပိုင္ျဖစ္ေစ၊ အငွားျဖစ္ေစေပးအပ္ခ်ထားျခင္း၊ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္(သို႔)ေျမရွင္ ဆိုင္ရာဆိုင္ခြင့္အတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ် ေပးအပ္ထားျခင္းမရွိေသးတဲ့ ေျမမ်ား၊ လက္ရွိ ဦးပိုင္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းမရွိတဲ့ေျမမ်ား၊ မည္သူမွ်လက္ဝယ္ထားရွိပိုင္ခြင့္မရရွိေသးတဲ့ေျမမ်ားကို ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအစိုးရမွခ်ထားပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ေျမထဲမွာ လူေနထိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ အသုံးျပဳခြင့္ရရွိထားတဲ့၊ သုံးေနတဲ့ေျမေတြ မပါရပါဘူး။ ထို႔အတူ ႐ုံး၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံ၊ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕၊ မီးရထား၊ သစ္ေတာ၊ ဆည္ ေျမာင္း၊ လမ္းတံတားစတဲ့ အစိုးရဌာနမ်ားမွအသုံးျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီးတဲ့ ေျမမ်ားလည္း မပါဝင္ပါဘူး။

ထို႔အတူသာသနာ၊ သုႆန္၊ အင္းအိုင္စတဲ့ သီးျခားသတ္မွတ္ခ်ထားေပးၿပီး ေျမမ်ားလည္း မပါဝင္ပါဘူး။ ယခင္က Disposal Land ျဖစ္ခဲ့လို႔ ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးထားတဲ့ေျမသည္ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါထုတ္ေပးထားတဲ့ ေျမငွားဂရန္သက္တမ္းကုန္ဆုံးျခင္းမရွိေသးသမွ် အစိုးရမွခ်ထားေပးႏိုင္ေျမအျဖစ္ ခ်ထားေပးလို႔ မရႏိုင္ေသးပါဘူး။

ဂရန္သက္တမ္းအရ သုံးစြဲခြင့္က်န္ရွိေနေသးတဲ့ေျမကို (Land at the disposal of Government)အစိုးရမွ ခ်ထားႏိုင္ေသာေျမလို႔ မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါဘူး။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုခ်ေပးၿပီးျဖစ္ေနတဲ့ သက္တမ္းအတြင္း သက္တမ္းမကုန္မခ်င္း ယင္းေျမ ကြက္ကို အျခားတစ္ေယာက္သို႔ ေျပာင္းလဲခ်ထား၍ မရပါဘူး။

ခ်ထားလိုရင္ေတာ့ မူလအမႈတြဲကို ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းေပးရပါမယ္။ (မူလခ်ထားေပးမႈကို ျပန္ဖ်က္မွအစိုးရေျမလြတ္ျပန္ျဖစ္၊ ဒါမွသာေနာက္တစ္ေယာက္ ကိုခ်ႏိုင္ပါတယ္)။ သက္တန္းမကုန္ေသးတဲ့ေျမကို ခ်ထားမိရင္ Law of Contract ပဋိဉာဥ္ဥပေဒကို ေဖါက္ဖ်က္ရာ က်ပါတယ္။

ေျမတစ္ကြက္ကို ဂရန္ခ်ထားေပးႏိုင္ရန္မွာ အစိုးရမွခ်ထားေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေျမျဖစ္မွသာလွ်င္ ခ်ထားေပးႏႈိင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အစိုးရမွခ်ထားေပးပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ ေျမဟုတ္/မဟုတ္အတြက္ ေျမယာ မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္တဲ့ ေျမစာရင္းဌာနရဲ႕မွတ္ခ်က္ဟာ အလြန္အေရးပါတယ္ဆိုတာ သတိျပဳရပါမယ္။

အစိုးရမွခ်ထားေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမ မဟုတ္ရင္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ေျမစာရင္းရဲ႕ျပန္ၾကားခ်က္မွာ တိတိက်က်ေဖၚျပရန္ လိုပါတယ္။ (ၿမိဳ႕ေျမမႉးကိုယ္တိုင္က Disposal Land ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာမသိရင္ေတာ့ မွတ္ခ်က္အမွားအယြင္းေတြကို ေကာ္လိပ္ေတာ္အႀကိဳက္လိုက္လို႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိမိကိုယ္တိုင္အဂတိတရား မကင္းလို႔ျဖစ္ျဖစ္ မွတ္ခ်က္ျပဳမိႏိုင္ပါတယ္)။

အစိုးရဌာနပိုင္ေျမ၊ အျခားပုဂၢလိကမွတရားဝင္ဂရန္ ရရွိ၍ လက္ရွိထားေသာေျမ၊ သာသနာေျမ၊ လမ္းေျမ၊ မီးရထားေျမ၊ သစ္ေတာေျမ၊ ၿမိဳ႕ေျမမဟုတ္တဲ့ လ/န(၃၉)မရရွိေသးတဲ့ လယ္ယာေျမ၊ စသည္တို႔ကို အစိုးရမွခ်ထားေပးပိုင္ခြင့္ ရွိေသာေျမဆိုၿပီး ေျမ စာရင္းဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနနဲ႔ လုံးဝမွတ္ခ်က္မျပဳဘို႔ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္။

( ခ ) ၿမိဳ႕ေျမေနထိုင္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္( Right of Land)ၿမိဳ႕မ်ားအတြင္းမွာရွိတဲ့ ေျမေတြကို အစိုးရကခ်ထားသတ္မွတ္ေပးတဲ့ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ၁၈၉၈ခုႏွစ္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာ ေျမမ်ားအက္ဥပေဒအခန္း-၂၊ ပုဒ္မ-၇ ႏွင့္ ၈ တို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖၚျပထားပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မွသာ ေျမေပၚေနထိုင္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။

ပုဒ္မ ၇ ။ ေအာက္ပါေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားမွအပ အျခားမည္သည့္ဆိုင္ရာဆိုင္ခြင့္ကိုမွ် ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာေျမမ်ားတြင္ မရွိေစရ။

(က) အစိုးရမွခ်ထားသည့္ အပိုင္ဂရန္၊ အငွါးဂရန္အရရွိသည့္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ (ခ) ကာလစည္းကမ္းသတ္ဥပေဒ (Limitition Act) အရပိုင္ဆိုင္ေသာအခြင့္အေရး။(ဂ) ပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မ ၁၀တို႔တြင္သတ္မွတ္ေဖၚျပထားေသာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ (ဃ) အထက္ ပုဒ္မ ၇၊ ပုဒ္မခြဲ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ တို႔ပါအခြင့္အေရးကိုမူလပိုင္ ဆိုင္သူထံမွ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ လႊဲေျပာင္းရယူခံစားခြင့္၊

ပုဒ္မ ၈ ။ စာရင္းဝင္ၿမိဳ႕မ်ား(Scheduled Town)ႏွင့္အစိုးရမွအမိန႔္ထုတ္ျပန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားေသာေျမမ်ားမွအပေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ညီၫြတ္သူမည္သူမဆို (Landholder’s right) ေျမရွင္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးကိုရရွိေစရမည္။

(က) ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာေျမမ်ားျပဌာန္းအတည္မျဖစ္မီလြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ၉ရက္ေန႔ထိ ေျမကိုတဆက္တည္းပိုင္ဆိုင္လက္ရွိထားလာသူ၊ (ခ)သို႔မဟုတ္ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ-၉ ရက္ေန႔ မတိုင္မီအခ်ိဳ႕ေသာကာလႏွင့္ယင္းေန႔ေနာက္ပိုင္းလက္ရွိျဖစ္ေနေသာကာလ ၂ ရပ္ေပါင္း ၁၂ ႏွစ္ကာလျပည့္ေအာင္ေျမကိုလက္ရွိ ထားပိုင္ဆိုင္လာေသာသူ၊

(ဂ) သို႔မဟုတ္ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္၊စက္တင္ ဘာလ-၉ ရက္ေန႔မွစ၍ ေနာက္ပိုင္း ၁၂ ႏွစ္ကာလတိုင္တဆက္တည္းေျမကို ပိုင္ဆိုင္လက္ရွိထားလာၿပီးယင္းကာလမ်ား၌ ၎ေျမႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အရပ္ရပ္ေျမခြန္ေတာ္မ်ား၊ အစိုးရသို႔ေပးသြင္းရမည့္အခြန္အခမ်ား public demands ကိုထမ္းေဆာင္လာသူ၊ မည္သူမဆို ေျမပိုင္အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ ၉ ။ စစ္ေတြ၊ပုသိမ္ႏွင့္ျပည္ၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ (က) စစ္ေတြေျမမ်ားအတြက္ ၁၈၅၂ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွစ၍ယခုအက္ဥပေဒ အတည္ျဖစ္သည့္ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ-၉ ရက္ေန႔ထိ အဆက္မျပတ္လက္ရွိျဖစ္ေနပါက၊

(ခ) ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္၁၈၇၆ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွစ၍ယခုအက္ ဥပေဒအတည္ျဖစ္သည့္ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ-၉ ရက္ေန႔ထိအဆက္မျပတ္လက္ရွိျဖစ္ေနပါက (ဂ)ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၈၇၀ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ အစျပဳ၍ယခုအက္ဥပေဒ အတည္ျဖစ္သည့္၁၈၉၉ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ-၉ ရက္ေန႔ထိ အဆက္မျပတ္လက္ရွိျဖစ္ေနပါက၊ မည္သူမဆိုေျမပိုင္အခြင့္အေရးရရွိေစရမည္။ ဆိုၿပီးၿမိဳ႕ေျမေပၚမွာ ပိုင္ဆိုင္ရမဲ့ အခြင့္အေရးေတြ သတ္မွတ္ေပးခဲ့တာေတြ႕ရပါသည္။

Credit-Shweproperty ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Knowledge
ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးရှိနေသော ရှေးထုံးအစဉ်အလာစကားများ

ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးရှိနေသော ရှေးထုံးအစဉ်အလာစကားများ ၁။ သင်ဖြူးအိပ်ရာ ၊ ခေါင်းပေါင်းမှာ ထေးဖာ မသုံးနှင့် ။ ၂။ ရေလည်ခေါင်းပေါင်း မကောင်းတစ်လီ အင်္ကျီ လည်ခွံပြတ်စုတ် မချုပ်နှင့် ။ ၃။ ဥစ္စာမာန်အား ဤသုံးပါး ကိုယ်စား မပြုနှင့် ။ ၄။ လူကြီး မိဘ မိတ္တတစ်ထွေ မိုးမြေတစ်သင်း နေလမင်း မုန်းတင်းစကား မဆိုနှင့် ။ ၅။ သတင်းအရှိန် စည်းစိမ်ပညာကြီးသူမှာ ဝင်ကာမခိုသင့် ။ ၆။ သူ၏ ဦးခေါင်း တစ်ကြောင်း ကျည်ပွေ့ အရှေ့ထရံ ဤ ၃ တန် ခုန်ပျံမကျော်နှင့် ။ ၇။ ကြိုးကြိမ်တန်းနှင့် တံခါးလက်ကတုံး …

Knowledge
ရန္ကုန္တိရစာၦန္႐ုံက ေႁမြမင္းသမီး

ရန္ကုန္တိရစာၦန္႐ုံက ေႁမြမင္းသမီး ( လဲ့လဲ့ – ဧရာဝတီ) ႏႈတ္ခမ္းနီ ရဲရဲ၊ မိတ္ကပ္ ခပ္ပါးပါး လိမ္းထားၿပီး စိမ္းျပာေရာင္ ထိုင္မသိမ္းဝတ္စုံ ဝတ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးတဦး သည္ အုန္းသီး၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ အေမႊးတိုင္၊ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား ပါသည့္ ဘုရားကန္ေတာ့ပြဲေရွ႕တြင္ မ်က္စိမွိတ္ အာ႐ုံျပဳၿပီး ရွိခိုးလ်က္ရွိသည္။ “ဥဳံ ၊ ထိပ္မွာဘုရား .. …. ” ဟု အစခ်ီၿပီး ႏႈတ္မွ ဖြဖြ ႐ြတ္ကာ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈတြင္ ပါဝင္သည့္ အေမေရယာဥ္အပါအဝင္ ဆိုင္ရာနတ္မ်ားအား တိုင္တည္၍ ထပ္မံ ဆုေတာင္းမႈျပဳေနသည္။ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ေႁမြျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားကို ကျပေဖ်ာ္ေျဖရမည္ ျဖစ္သည့္ ၎အပါအဝင္ …

Knowledge
နွားရိုင်းတစ်ကောင် ပေးလိုက်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး သင်ခန်းစာ

နွားရိုင်းတစ်ကောင် ပေးလိုက်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး သင်ခန်းစာ စပိန် နွားရိုင်းသတ် ကစားသမား အဖြစ်ကနေ နွားရိုင်းသတ်ပွဲ ဆန့်ကျင် တိုက်ဖျက်ရေး သမားဖြစ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ် ။ နွားရိုင်း သတ်သမားဟာ နွားရိုင်းကို လှံချက် များစွာနဲ့ ထိုးနှက် ထားနိုင်ပေမယ့် တချီမှာတော့ နွားရိုင်းက သေချာပေါက် ဝှေ့သတ် နိုင်မဲ့ အခြေ အနေကို ဆိုက်ရောက် သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် လှံချက်တွေနဲ့ အထိနာ နေတဲ့ နွားရိုင်းက တရားမျှတမှုကို တောင်းဆိုသလို မျက်လုံး ချင်းဆိုင် စိုက်ကြည့်တာက လွဲလို့ ဘာမှ မလုပ်ခဲ့ တာကြောင့် ကစားသမား အသက် ချမ်းသာရာ ရသွားတယ် ။ သူဟာ …