ကြမ္း႐ြက္ပင္-စိုက္ပ်ိဳးနည္း - YATHAZONE

ကြမ္း႐ြက္ပင္-စိုက္ပ်ိဳးနည္း

Knowledge

ကြမ္း႐ြက္ပင္-စိုက္ပ်ိဳးနည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြမ္း႐ြက္ပင္ကို ေနရာေဒသမေ႐ြး စိုက္ပ်ိဴးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ စိုစြတ္လြန္းေသာေျမ၊ေျခာက္ေသြ႕လြန္းေသာ သဲဆန္ေသာေျမ၊ ခ်ဥ္ဓာတ္ေဖာက္ေသာေျမတို႔တြင္ မျဖစ္ထြန္းေပ။

ျမန္မာျပည္တြင္ ကြမ္း႐ြက္ကို ကြမ္းယာဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ျခင္း စားသုံးျခင္းျဖင့္ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳသည္။ ဒါ့အျပင္ တိုင္ရင္းေဆးမ်ားေဖာ္စပ္ရာတြင္လည္း အသုံးျပဳသည္။

ကြမ္းစိုက္ေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္အရင္ဆုံး ေျမကို အရင္ျပဳျပင္သင့္သည္။ ကြမ္းစိုက္မည့္ေျမသည္ ေဘးနားတြင္ေရဝပ္ေသာေခ်ာင္း၊ အိုင္ မရွိရ၊ .ေလာင္းရိပ္မက်ရ၊ သစ္ျမစ္ ဝါးျမစ္ မ်ားမရွိရ၊ အနက္၂ေပခြဲခန႔္ အထိ ၿခံပတ္လည္တူးထားေပးသင့္သည္။

ကြမ္းစိုက္မည့္ေျမကိုေျမကို လယ္ယာသုံး ပန္းကန္ျပား (သို႔) ႏြားထယ္ျဖင့္ ေသခ်ာေအာင္ ထြန္ထားသင့္သည္၊ ထြန္ယက္ထားၿပီးေနာက္ယခင္ပို႔စ္မွာေျပာသလို ထုံးႏွင့္ ျဖဴလာရမ္ ေရာသမၿပီး ပတ္ထားသင့္သည္။

ထိုေနာက္ ကြမ္းစိုက္မည့္ေျမကို ေနာက္ေခ်း (ႏြားခ်ီး)ႏွင့္ ေျမေဆြး (ဘိုကာရွီ လုပ္ထားလွ်င့္ ပိုေကာင္းသည္)တစ္ဧက ကို ႏြားခ်ီးႏွင့္ ေျမေဆြးအေရာ (ေျမေဆြးခ်ည္းသက္သက္လည္းပဲရသည္) ေထာ္လာခ်ီ ေလးစီးမွ မိမိထည့္ခ်င္သေလာက္ထိ ထည့္ထားရမယ္၊

ထည့္ထားၿပီးေနာက္ စက္သြားျဖင့္ ႏွံ႔စပ္ေအာင္ ထြန္ယက္ေပးရမည္ ထို႔ေနာက္ ငါးရက္ခန႔္ ထားကာ ေျမာင္းေဘာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း စရမည္။

ေျမာင္းေဘာင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ လက္ရွိ ထြန္ယက္ထားသည့္ေျမကိုသာသုံးသင့္သည္..ဖို႔ေျမ(တစ္ေနရာရာမွ တူးယူထားသည့္ေျမ)ကို မသုံးသင့္…သုံးခဲ့သည္ရွိေသာ္ ၆လ -တစ္ႏွစ္ခန႔္ မွ သုံးသင့္သည္။

ဖို႔ေျမ မသုံးခိုင္းျခင္းသည္ ဖို႔ေျမႏွင့္ ေအာက္ခံေျမ မတြဲျခင္းေၾကာင့္ ၾကားထဲတြင္ ေလေပါက္မ်ား ေရဝပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚကာ ကြမ္းပင္ဆုံးရႈံးရတတ္သည္(ကိုယ္ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရျခင္းပင္)။

ထိုေၾကာင့္ ထြန္ယက္ထားေသာ ေျမာင္းေဘာင္ကိုသာ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ေျမာင္းေဘာင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အက်ယ္ ၁၀-၁၄ လက္မ× အျမင့္ ၈- ၁၀လက္မ ၊ေမာင္းအရွည္ မိမိ ျပဳလုပ္ခ်င္သေလာက္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး စိုက္ပ်ိဳးထားသင့္သည္။

အေပၚက ေျမာင္းေဘာင္ျပဳလုပ္နည္းသည္ တစ္ေဒသႏွင့္ တစ္ေဒသ ကြဲျပားႏိုင္သည္။ ထိုေျမာင္းေဘာင္ျပဳလုပ္ထားျခင္းသည္ မိမိ ၿခံတြင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းကို သာတင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမာင္းေဘာင္ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေျမာင္းေဘာင္ေပၚတြင္ ကြမ္းပင္တိုင္အျဖစ္ ဝါးတိုင္(သို႔)သစ္စားတိုင္မ်ားကို ေျမာင္းေဘာင္ တစ္ဖက္လွ်င္ ႏွစ္တိုင္ႏူန္း ပင္ၾကား ၆-၈လက္မ ထားၿပီး တိုင္မ်ားကို ၈လက္မ အနက္ေရာက္သည္အထိ စိုက္ထူးထားသင့္သည္။

ထို႔ေနာက္ အပင္ကို အပင္ကို ေနေရာင္ တိုက္႐ိုက္မက်ေရာက္ေစရန္ ၊ မိုးစက္မ်ား ထိမွန္ျခင္းေၾကာင့္ အပင္မက်ိဳး အ႐ြက္ထိခိုက္မႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္ မိုးတန္းကို ျပဳလုပ္ရမည္..မိုးတန္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကိုင္း ဓနိ သက္ကယ္ မ်ားကို အသုံးျပဳသည္မွာမ်ားသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ ပလတ္စတစ္ ဖ်င္စိမ္းပါးမ်ားကို အသုံးျပဳလာၾကသည္.အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္သက္သာသည္..

သုံး ေလးႏွစ္ထိ ျပန္လည္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္ ၿပီးရင္ေတာ့ ကြမ္းၿခံကို ပတ္ပတ္လည္ ကြမ္းသီးလတ္ အုန္းလတ္ ငွက္ေျပာလတ္မ်ားျဖင့္ ၿခံပတ္ပတ္လည္ကာေပးသင့္သည္။

ထို႔ေနာက္ ကြမ္းၫြန႔္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ ရွာရေတာ့မည္ ကြမ္းၫႊန႔္ စိုက္ပ်ိဳးရွာတြင္ ကြမ္းအမ်ိဳးအစား မ်ားစြာ ရွိေလသည္..႐ိုးစိမ္း ၊ ႐ိုးညိဳ ၊ ႐ိုးဝါ ၊ ႐ိုးနီေၾကာင္ ၊ ထိုင္ဝမ္ကြမ္း ဟူ၍အဓိက ေလးငါးမ်ိဳးေလာက္ရွိသည္၊

ထိုအထဲ မွ ႐ိုးစိမ္း ႐ိုးညိဳ ကို အမ်ားဆုံး စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ေဈးလည္း ေကာင္းသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဒသ ဧရာဝတီတိုင္း အေနျဖင့္ ေျမာင္းျမ၊ သိမ္လာ၊ ပုသိမ္ ၊သဲျဖဴ ၊ ေခ်ာင္းသာ ၊ ေငြေဆာင္ ၊ ဂြ ၊သံတြဲ ဘက္ကို ကြမ္းၫြန႔္ပြဲစားမ်ားျဖင့္ အမ်ားဆုံးရွာၾကသည္။

ကိုယ့္ၿခံရွိလို႔ အၫႊန႔္ ခ်ိဳးစိုက္ရင္လည္း ရသည္၊ ဧရာဝတီတိုင္းဘက္မွ ကြမ္းၿခံ အမ်ားစုသည္ အမ်ားဆုံး ၂ႏွစ္ေလာက္သာခံသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေလ်ာ့ထြက္နည္းသြားၾကသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ဘက္ေတြေတာ့ ၆ႏွစ္ ၇ႏွစ္ခံသည့္ ၿခံမ်ားစြာေတာ့ ေတြ႕ဖူးသည္။ ထိုဘက္တြင္ ၿခံမ်ားတြင္ ဝါးတိုင္ အစား သစ္သားတိုင္ စိုက္ကာ ေလးငါးႏွစ္ခံေအာင္ ႏြားေခ်း ႏွင့္ ေျမေဆြးသာေႂကြးသည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ မိမိ စိတ္ႀကိဳက္ကြမ္းၫြန႔္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ ဝယ္ယူၿပီးေနာက္ အိမ္ကို သယ္ယာေသာအခါ ကြမ္း ၫြန႔္မ်ား ညိဳးေနေပလိမ့္မယ္ ခ်က္ခ်င္း ေရမျဖန္းသင့္ “ေလာင္”ကဲ့သို႔ေသာ မႈိသတ္ေဆး တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို လူမသုံးေသာ့သည့္ ေက်ာက္စည္ပိုင္း(သို႔) သံပီပါ တစ္ပိုင္းျပတ္တြင္ ေရအျပည့္ျဖည့္ၿပီး

တစ္ထုပ္လုံးထည့္ေဖ်ာ္ရမည္ ထို႔ေနာက္ သားေရလက္အိတ္ရွည္(ၿမိဳ႕ရွိ ပိုးသတ္ေဆး ဆိုင္မ်ားတြင္ သားေရလက္အိတ္အထူစား စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံး ေမးဝယ္ႏိုင္သည္ )သုံးကာ ကြမ္းၫြန႔္မ်ား အစီးလိုက္ကို ယူၿပီး ထိုေဖ်ာ္ထားေသာ ေရထဲတြင္ ႏွစ္ကာ နာရီဝက္ ခန႔္ စိမ္ထားရမည္။

ထိုသို႔စိမ္ၿပီးေနာက္ ထိုေရထဲမွ ျပန္လည္ဆယ္ယူကာ တစ္နာရီခြဲခန႔္ ထားၿပီးေနာက္ ကြမ္းၫြန႔္မ်ား စတင္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။

ကြမ္းၫႊန႔္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ကြမ္းၫႊန႔္ကို ကိုင္ကာ ေျမႀကီးအား လက္ႏွင့္ ယက္ၿပီး ကြမ္းၫြန႔္အား အေပၚမွ ေျမဖုံးၿပီး လက္ႏွင့္ နာနာ ႐ိုက္ေပးသင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ေျမႀကီးပြကာ ေကဝင္ၿပီး ပုတ္ရိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကြမ္းပင္စိုက္ပ်ိဳးၿပီးေနာက္ ကြမ္းၿခံအား ေန႔တိုင္း ေရေလာင္းေပးသင့္သည္..ေရစုပ္စက္မွပိုက္တပ္ၿပီး ေရပန္းကရားျဖင့္ လည္းေကာင္း အစက္ခ် နည္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ေရေပးႏိုင္သည္။

ကြမ္းၿခံအား ေရာဂါမဝင္ေစရန္ တစ္ေန႔ တစ္ခါ ေျမာင္းစုံေအာင္ၾကည့္သင့္သည္။ ကြမ္းစိုက္ပ်ိဳးၿပီး တစ္လေလာက္ၾကသည့္အခါ ကြမ္းတိုင္မ်ားအား သင္ကူ ဝါး ႏွီး အတိုေလးမ်ားျဖင့္ တိုင္ကပ္ေစရန္ ခ်ည္ေပးရမည္…

ထို႔ေနာက္ တစ္လခြဲခန႔္ၾကာသည့္အခါ အ႐ြက္မ်ားႏွင့္ ကြမ္းအတတ္မ်ား အခက္အခက္မ်ား စြာ ထြက္ေပၚလာေစရန္ ကြမ္းပင္ ၏ အၫႊန႔္ကို တစ္လက္မ နီးပါး ျဖတ္ေပးရမည္..ထိပ္ၫႊန႔္ျဖတ္သည္ဟုေခၚသည္။

ေနာက္ထပ္ဆယ္ရက္ခန႔္တြင္ ကြမ္းပင္အ႐ြက္ၾကမ္းမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ေပးရမယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအ႐ြက္မ်ားေၾကာင့္ အသစ္ထြက္လာေသာ အ႐ြက္မ်ားဆီသို႔ အားမေရာက္ေတာ့ေပ..(ေအာက္လက္သိမ္းသည္ဟုေခၚသည္)ေအာက္လက္သိမ္းၿပီးသည္ႏွင့္ ကြမ္းပင္အား အစာေႂကြးရမည္ ကြမ္းပင္ တိုင္ၾကား။

ေျမာင္းအက်ယ္ၾကား အပင္ အ႐ြက္အားတိုးေစမည့္ NPK 15:7:8,16:16:8 ကဲ့သို႔ေသာ ေျမၾသဇာမ်ားေႂကြးရမည္။ အစာေကြၽးၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ အရက္ႏွစ္ဆယ္ တစ္လခန႔္တြင္ ကြမ္း႐ြက္မ်ားကို စတင္ခူးဆြတ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

ခူးဆြတ္ရာတြင္ အ႐ြက္ႏုမ်ားကို ခ်န္ထားသင့္သည္။ ခူးဆြတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ညေနပိုင္းတြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာNPKတစ္ခုခု ေကြၽးသင့္သည္။

ကြမ္းအပင္ထြားႀကိဳင္းရန္ အ႐ြက္တိုးရန္ လစ္တိုစင္ ကဲ့သို႔ေသာ အပင္အ႐ြက္ အားတိုးေဆးမ်ား ဖ်န္းေပးသင့္သည္။ ကြမ္း႐ြက္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ယင္ျဖဴ ငေျမေတာင္ ႐ြက္လိပ္ပင့္ကူ မ်ားရွိသည္…ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူေမးျမန္းၿပီး တစ္ခုခုျဖန္းသင့္သည္။

ေရာဂါအေနျဖင့္ ဆီစြန္း ႐ြက္ပုပ္ အပင္ပုပ္ အျမစ္ ပုပ္ အျခားမႈိေရာဂါမ်ားက်ႏိုင္ၿပီး ေရာဂါျဖစ္ရင္ ကူးစက္လြယ္သျဖင့္ အထူးဂ႐ုစိုက္သင့္သည္။

ေျမာင္းေဘာင္မ်ားကိုလည္း အျမစ္မ်ားမေပၚေစရန္ ေအာက္တတ္မ်ားထြက္ေစရန္ ေကာက္႐ိုးေဆြး သို႔ စက္ျပာမ်ားဖုံးအုပ္ေပးသင့္သည္။

ခူးဆြတ္ျခင္းတြင္ ပထမအႀကိမ္စခူးခ်ိန္မွစ၍ (၁၅) ရက္တစ္ႀကိမ္ ကြမ္း႐ြက္ မ်ားကိုခူးဆြတ္ႏိုင္သည္။ ေမာ္လၿမိဳင္ဘက္တြင္ေတာ့ တစ္လမွ တစ္ႀကိမ္သာ ခူးသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဒသ ဧရာဝတီတိုင္းဘက္တြင္ေတာ့ (၁၅) ရက္တစ္ႀကိမ္ တစ္လႏွစ္ႀကိမ္ခူးသည္။ ေရာဂါမဝင္ အနာမဝင္ပါက ကြမ္းၫႊန႔္ ၃၀၀၀ တစ္ၿခံကို ပိသာ ၅၀-၁၀၀ၾကားထြက္ႏိုင္သည္။

ကြမ္းေဈးေကာင္းလွ်င္တစ္ပိသာ ၈၀၀၀-၁၅၀၀၀ပတ္ဝန္းက်င္ရႏိုင္သည္။ ကြမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးေၾကာင့္ ခ်မ္းသာသြားသူမ်ားလည္း ဒု ႏွင့္ေဒးပင္။

စိုက္ပ်ိဳးသင့္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဂ႐ုတစိုက္လုပ္ကိုင္မွသာ ျဖစ္ထြန္းမည္#Credit_စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Knowledge
ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးရှိနေသော ရှေးထုံးအစဉ်အလာစကားများ

ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးရှိနေသော ရှေးထုံးအစဉ်အလာစကားများ ၁။ သင်ဖြူးအိပ်ရာ ၊ ခေါင်းပေါင်းမှာ ထေးဖာ မသုံးနှင့် ။ ၂။ ရေလည်ခေါင်းပေါင်း မကောင်းတစ်လီ အင်္ကျီ လည်ခွံပြတ်စုတ် မချုပ်နှင့် ။ ၃။ ဥစ္စာမာန်အား ဤသုံးပါး ကိုယ်စား မပြုနှင့် ။ ၄။ လူကြီး မိဘ မိတ္တတစ်ထွေ မိုးမြေတစ်သင်း နေလမင်း မုန်းတင်းစကား မဆိုနှင့် ။ ၅။ သတင်းအရှိန် စည်းစိမ်ပညာကြီးသူမှာ ဝင်ကာမခိုသင့် ။ ၆။ သူ၏ ဦးခေါင်း တစ်ကြောင်း ကျည်ပွေ့ အရှေ့ထရံ ဤ ၃ တန် ခုန်ပျံမကျော်နှင့် ။ ၇။ ကြိုးကြိမ်တန်းနှင့် တံခါးလက်ကတုံး …

Knowledge
ရန္ကုန္တိရစာၦန္႐ုံက ေႁမြမင္းသမီး

ရန္ကုန္တိရစာၦန္႐ုံက ေႁမြမင္းသမီး ( လဲ့လဲ့ – ဧရာဝတီ) ႏႈတ္ခမ္းနီ ရဲရဲ၊ မိတ္ကပ္ ခပ္ပါးပါး လိမ္းထားၿပီး စိမ္းျပာေရာင္ ထိုင္မသိမ္းဝတ္စုံ ဝတ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးတဦး သည္ အုန္းသီး၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ အေမႊးတိုင္၊ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား ပါသည့္ ဘုရားကန္ေတာ့ပြဲေရွ႕တြင္ မ်က္စိမွိတ္ အာ႐ုံျပဳၿပီး ရွိခိုးလ်က္ရွိသည္။ “ဥဳံ ၊ ထိပ္မွာဘုရား .. …. ” ဟု အစခ်ီၿပီး ႏႈတ္မွ ဖြဖြ ႐ြတ္ကာ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈတြင္ ပါဝင္သည့္ အေမေရယာဥ္အပါအဝင္ ဆိုင္ရာနတ္မ်ားအား တိုင္တည္၍ ထပ္မံ ဆုေတာင္းမႈျပဳေနသည္။ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ေႁမြျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားကို ကျပေဖ်ာ္ေျဖရမည္ ျဖစ္သည့္ ၎အပါအဝင္ …

Knowledge
နွားရိုင်းတစ်ကောင် ပေးလိုက်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး သင်ခန်းစာ

နွားရိုင်းတစ်ကောင် ပေးလိုက်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး သင်ခန်းစာ စပိန် နွားရိုင်းသတ် ကစားသမား အဖြစ်ကနေ နွားရိုင်းသတ်ပွဲ ဆန့်ကျင် တိုက်ဖျက်ရေး သမားဖြစ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ် ။ နွားရိုင်း သတ်သမားဟာ နွားရိုင်းကို လှံချက် များစွာနဲ့ ထိုးနှက် ထားနိုင်ပေမယ့် တချီမှာတော့ နွားရိုင်းက သေချာပေါက် ဝှေ့သတ် နိုင်မဲ့ အခြေ အနေကို ဆိုက်ရောက် သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် လှံချက်တွေနဲ့ အထိနာ နေတဲ့ နွားရိုင်းက တရားမျှတမှုကို တောင်းဆိုသလို မျက်လုံး ချင်းဆိုင် စိုက်ကြည့်တာက လွဲလို့ ဘာမှ မလုပ်ခဲ့ တာကြောင့် ကစားသမား အသက် ချမ်းသာရာ ရသွားတယ် ။ သူဟာ …